gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2018.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Lakásbérleti pályázat egy kétszobás lakásra
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet egy kétszobás, 57 m2 alapterületű, a Puskás Tivadar utcában található, első emeleti lakás piaci alapú bérbeadására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzata

 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet,

valamint a Képviselő-testület 128/2018.(VI.20.) ÖKT számú

 és a Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságának

174/2018.(IX.10.) TFVB számú határozatok alapján

 

pályázatot hirdet

 

a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 1. emelet 3. szám alatti, 2 szobás 57 m2 alapterületű lakás

piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására

 

A pályázók köre:

 

Piaci alapon lakás bérletére természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek pályázhatnak.

 

1.)        Természetes személy esetén az a nagykorú személy pályázhat,

a)    aki a kérelem benyújtásának időpontjában – házastársak és élettársak esetében a felek egyike – legalább 1 éve Budaörs Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik;

b)    akinek háztartásában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem a pályázat benyújtását megelőző 6 hónap átlag jövedelme alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét meghaladja.

 

2.)        Igazolhatóan Budaörsön munkát végző alkalmazottaik átmeneti lakhatásának biztosítása céljára azok a nem természetes személyek pályázhatnak, akik

a)    Budaörsön legalább 2 éve székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek;

b)    a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban igazoltan nem rendelkeztek lejárt határidejű köztartozással és lejárt határidejű tartozással az Önkormányzat felé;

c)    a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek.

 

Az együttköltöző személyek külön pályázatot nem nyújthatnak be.

 

Kizáró okok:

 

1.)        Piaci alapon történő bérbeadásra nem jogosult az a természetes személy, aki

a)    az ország területén 1/1 tulajdoni arányban lakás tulajdonával, illetve önálló lakóegységnek minősülő használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik; házastársak, élettársak olyan közös lakás tulajdonával rendelkeznek, ahol a tulajdoni hányaduk összege az 1/1 tulajdoni arányt eléri (kivételt képez az 1/1 arányban haszonélvezeti joggal terhelten örökölt és a haszonélvező által lakott lakás, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakásrész),

b)    az ország területén önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,

c)    pályázatában lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé,

 

 

d)    korábban az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője volt, és bérleti jogviszonya neki felróható okból szűnt meg, vagy bérleti jogviszonya megszűnésekor bérleti díj illetve közüzemi díjhátralékkal rendelkezett. Kivételt képez ez alól, ha a Bérlő a bérleti szerződés lejártakor adósságkezelési szolgáltatásban részesül vagy a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötött, és amelyeket – a fennálló kötelezettségeken túlmenően – maradéktalanul, határidőben teljesít, vagy a lakás bérleti jogviszonyának megszűntetésekor pénzbeli térítésben részesült.

 

2.)        Piaci alapon történő bérbeadásra nem jogosult az a nem természetes személy, amelynek a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban lejárt határidejű köztartozása és lejárt határidejű tartozása volt az Önkormányzat felé.

 

Bánatpénz

 

A pályázó a pályázat benyújtásáig köteles 10.000,- Ft összegű bánatpénzt befizetni az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára (a közlemény rovatban a „Bánatpénz – Pályázat Puskás T. u. 55. szöveget kérjük feltüntetni).

Nem jár vissza a bánatpénz, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt pályázatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az Ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsult.

A befizetett bánatpénz nyertes pályázat esetén, a bérleti szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül a nyertes pályázó részére visszafizetésre kerül.

A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat esetén, a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

A visszautalt bánatpénz után a kiíró kamatot nem fizet.

 

A pályázat tartalma:

 

1.)        A pályázathoz csatolni kell a pályázati felhívás melléklete szerinti Nyomtatványt mely letölthető a www.budaors.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Budaörs, Szabadság út 134.), vagy a Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztályánál (Budaörs, Szabadság út 134. II. em. 226. iroda)

2.)        Természetes személy esetében a pályázó és az együttköltöző személyek jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat a Nyomtatvány tájékoztatójában foglaltak szerint.

3.)        Nem természetes személy esetében csatolni kell:

a.)   a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában),

b.)    az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolata,

c.)    30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban az Önkormányzattal szemben lejárt határidejű köztartozása és lejárt határidejű tartozása nem volt, továbbá nemleges NAV igazolás,

d.)   azon személyek megjelölése, akiknek lakhatását a pályázat útján bérbe vett lakásban történő elhelyezéssel kívánják megoldani,

e.)    igazolás arról, hogy a pályázat útján bérbe vett lakásban elhelyezett személyek Budaörsön munkát végző alkalmazottaik,

f.)     nyilatkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek.

4.)             A pályázó által megajánlott óvadék mértéke, melynek összege nem lehet kevesebb, mint 2 havi lakbér mértéke.

5.)             Igazolás a bánatpénz befizetéséről.

6.)             A pályázó nyilatkozata arról, hogy elfogadja a 30 napig tartó ajánlati kötöttséget.

7.)             A pályázó nyilatkozata arról, hogy a lakás kiíráskori állapotát megismerte.

8.)             A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívásra benyújtott pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul.

 

 

A bérlet időtartama:

 

Határozott, 5 éves időtartam.

 

 

A fizetendő lakbér mértéke:

 

A piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakbér az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, 2.600.- Ft/m2/hónap.

 

 

A lakás megtekintése:

 

A lakás megtekintésére a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 10 és 14 óra között - előre egyeztetett időpontban - biztosítunk lehetőséget.

A lakás megtekintése iránti igényt a BTG Nonprofit Kft. Ingatlankezelési Csoportjánál kell jelezni a 23/421 – 597 –es telefonszámon.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2018. november 5. hétfő 12.00 óra

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

 

A borítékon csak a „Pályázat – Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. sz. alatti lakás” jeligét kérjük feltüntetni.

 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 90 napon belül, a Bizottság a pályázatokat összességükben értékeli.

 

Bírálati szempont: a pályázó által megajánlott óvadék mértéke, melynek összege nem lehet kevesebb, mint 2 havi lakbér mértéke.

 

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

Az Önkormányzat nevében a kezelő a pályázat első helyezettjével köt szerződést.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat első helyezettjével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, az általa befizetett bánatpénz az Önkormányzatot illeti meg.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást a benyújtási határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

További felvilágosítást Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál a 23/447 - 865-ös telefonszámon kérhető.

 

 

Budaörs, 2018. szeptember

 

 

Budaörs Város Önkormányzata
Kapcsolódó dokumentumok:

2018-09-21 13:30

Vissza