gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2019.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5.  
 6.  
 7.  
Pályázat egy Budafoki utcai saroktelekre
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budafoki utcában található, Budaörs, 4733/1 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 620 m2 területű belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázat beadási határideje 2019. március 29. 14,00 óra.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

197/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budafoki utcában található, Budaörs, 4733/1 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 620 m2 területű belterületi ingatlan értékesítésére

 

1. Az ingatlan bemutatása:

Az Ingatlan belterületen, a Budafoki út és a Felleg utca sarkán található, szabálytalan alakú saroktelek. A közelben az 1. sz. Általános Iskola, és a Városi Uszoda és Sportcsarnok található. Távolabb az M1 és M7 autópálya közös szakasza van. A Budafoki utca ÉNy - DK irányú. Az úttest az ingatlan előtt szilárd aszfalt burkolatú, járda az ingatlan előtt kiépített. A határoló utcákban családi, iker- és társasházak vannak. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték van. Csapadékvíz-elvezetésre a házakkal beépített oldalon nyitott, kikövezett vízelvezető árok szolgál. A Budafoki utca lakóházak felőli oldalán nincs járda. A telek utcasarok felőli része bekerítetlen, a szomszéd ingatlanokkal határos részei bekerítettek. A terület D-i oldalán nyitott vízelvezető árok található. A telek felületét gyep borítja, néhány természetes növésű fa és bokor található rajta. Az utcai közmű vezetékek közül a területre semmilyen beállást nem alakítottak ki. A telek felszínéről nincs panoráma.

 

Az Ingatlan övezeti besorolása Lke-1/Z (intenzív, zártsorú, síkvidéki, kertvárosias lakóterület). A telek legkisebb kialakítható területe 400 m², legkisebb szélessége 12 m, beépítési mértéke 30%, bruttó szintterületi mutatója 0,8 m²/m², terepszint alatti beépítés mértéke 15%, legkisebb zöldfelület mértéke 50%, homlokzat magasság 6,5 m, 200 m² bruttó alapterület építhető be.

 

2. Az ingatlan ára:

Bruttó 25.500.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-ötszázezer forint, amely 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bánatpénzt befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

 

6. A bánatpénz mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bánatpénzt befizeti. A közlemény rovatba a „Bánatpénz 4733/1 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza a bánatpénz

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29., 14:00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 4733/1 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        igazolás a bánatpénz befizetéséről,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

-                  a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

-                  elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget

-                  a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
  • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
  • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó a bánatpénzt nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2019. január 28.

 

                                                                      

                                                            Budaörs Város Önkormányzata


2019-01-28 14:40

Vissza