gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2019.03
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31
Pályázat egy Ibolya utcai ingatlan értékesítésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet egy 904 m2 területű telek értékesítésére, az Ibolya utca 80. szám alatt.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

243/2018.(XII.12.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, 7920/3 hrsz-ú, „kivett udvar és gazdasági épület”  megnevezésű 904 m2 területű,

természetben az Ibolya utca 80. szám alatt található belterületi ingatlan értékesítésére

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:

 

A 7920/3 hrsz-ú ingatlan Budaörs központjától Ny-ra, a Törökugrató városrészben található. A telek körbekerített, enyhén lejtős felszínű, bokros, fás terület. A telek utcafronti szélessége ~10 m. Az ingatlan környezetében lakóházak, telkek találhatók. Övezeti besorolása: Lke-3/O (lakó övezeti telek). Beépíthetősége: 15%. Az egyik oldalon 5 m a másik oldalon 0,5 m oldalkert megtartása szükséges. Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) 35. § (9) és (10) bekezdési alapján az épület szélessége a homlokzat 4/5-éig 5,5 m lehet, a továbbiakban 4,5 m.

 

Az ingatlan csatornabekötéssel rendelkezik (a leendő vevő utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll), gáz, villany, víz az utcában található.

 

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően a Vagyongazdálkodási Osztály munkatársa jelenlétében megtekinthető.

           

 

2. Az ingatlan ára:

30 millió Ft, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 

 

5. Az ajánlati kötöttség

A pályázat nyertesét a pályázat eredményéről szóló közlés kézhezvételétől számított 60 napig ajánlati kötöttség terheli.

 

6. A pályázati biztosíték mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba az „Óvadék 7920/3 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26. 12:00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 7920/3 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        igazolás az óvadék befizetéséről,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

-        a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

-        elfogadja az eredményéről szóló közlés kézhezvételétől számított 60 napig tartó ajánlati kötöttséget,

-        a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn;
  • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt Budaörs Város Önkormányzata felé;
  • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte;
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult;
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében;
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában);
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát;
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

 

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

  

11. A pályázat elbírálása

 

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu) Gyorslinkek/Pályázat link alatt, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, valamint az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2019. március 12.

 

                                                                      

 

                                                            Budaörs Város Önkormányzata

 


2019-03-13 20:44

Vissza