gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2019.07
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Pályázat egy ezeregyszáz négyzetméteres telekre
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 4073 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található „kivett közterület” megnevezésű, 1.101 m2 területű, természetben belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázat beadási határideje: 2019. augusztus 9. 12,00 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

111/2019.(VI.26.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, 4073 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található „kivett közterület” megnevezésű, 1.101 m2 területű, természetben belterületi ingatlan értékesítésére

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:

A Budaörs, 4073 helyrajzi számú ingatlan az M1-M7 autópálya D-i oldalán fekszik a Porsche Ingatlankezelő Kft. tulajdonában lévő 10853 helyrajzi számú és a Reconcept Turn-Around Property I. Ingatlanalap tulajdonában lévő 4072/1 helyrajzi számú ingatlanok között. Csaknem szabályos négyzet alakú telek, felszíne sík, bekerítetlen. Északi oldalán vízelvezető árok, Déli és Nyugati oldalán aszfalt és beton burkolatú út határolja. Felszínén természetes növésű gyep, néhány bokor és fa található.

 

Az ingatlan övezeti besorolása Gksz-13 (kereskedelmi-szolgáltató). Az övezetben a legkisebb kialakítható telekterület 5.000 m², beépítési mérték 45%, bruttó szintterületi mutató 1,0 m²/m², terepszint alatti beépítés mértéke 20%, legkisebb zöldfelület mérték 20%.

 

Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett rendeltetési módja jelenleg „kivett közterület”, amelynek „kivett beépítetlen területre” történő módosítását Budaörs Város Önkormányzata kezdeményezi.

 

Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlant a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. javára, 216 m²-re bejegyzett vezetékjog, és az ELMŰ Hálózati Kft. javára, 29 m²-re bejegyzett vezetékjog terheli. Pályázó fenti vezetékjogok tudomásulvételén túl kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képező ingatlanon a szerződés megkötésekor olyan közmű helyezkedik el, melyre vonatkozóan szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, Vevő az Önkormányzat felhívásától számított 60 napon belül köteles a szolgalmi jog jogosultjával ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban a szolgalmi jog alapítását megkötni és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni a szolgalmi jog jogosultjának költségviselése mellett, vagy az Önkormányzat választása szerint az Önkormányzat javára – az Önkormányzat költségviselése mellett – vezetékjog létesítéséhez és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a hozzájárulást az Önkormányzat felhívásától számított 15 napon belül megadni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vevő a fenti kötelezettségének a második felszólítást követően sem tesz eleget, a kötelezettségének teljesítéséig napi 5.000 Ft késedelmi kötbért köteles az Önkormányzat részére megfizetni.

Eladó Önkormányzat kifejezetten kizár minden jog- és kellékszavatosságot olyan közmű vonatkozásában, amelyre vonatkozóan vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásban nincs bejegyezve.

 

2. Az ingatlan ára:

nettó 41.410.000,- Ft, azaz Negyvenegymillió-négyszáztízezer forint, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

 

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

 

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 4073 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.       12.00 óra

 

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:

„Pályázat: Budaörs, 4073 hrsz. alatti ingatlan”.

 

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        igazolás az óvadék befizetéséről,

-        az ingatlanra vonatkozó hasznosítási terveit,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
 • elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget
  • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
  • nyertes pályázat esetén a vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követően egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
  • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
  • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

 

 

 

 

 

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés, illetve az adásvételi előszerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele az ingatlan rendeltetési módjának „kivett közterület”-ről „kivett beépítetlen terület”-re történő módosításának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.

Az átvezetés megtörténtét megelőzően a nyertes pályázóval adásvételi előszerződés köthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2019. június 26.

 

                                                                      

 

                                                            Budaörs Város Önkormányzata


2019-06-27 16:40

Vissza