gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2018.12
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
 1. 31
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Adóiroda
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Vezető neve, beosztása

Kisgergelyné Matisz Katalin irodavezető

Telefonszám

+ 36 23 447-917

Faxszám

+ 36 23 447-912

Postai cím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 215. szoba

Elektronikus levélcím

adoiroda@budaors.hu

A szervezeti egység feladatai

Az Adóiroda Budaörs város területén elsőfokú 
adóigazgatási feladatokat lát el.

Ügyfélfogadás


 

 

hétfő

1300-1800

 

kedd

-

 

szerda

800-1200 és 1300-1600

 

csütörtök

-

 

péntek

800-1200

 

Az iroda alá tartozó osztályok

Adóigazgatási Osztály

Vezető neve, beosztása

dr. Tóth-Horváth Brigitta osztályvezető

Telefon

+36 23 447-916

Fax

+36 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 213. szoba

Elektronikus levélcím

 

 

Végrehajtási és Ellenőrzési Osztály

Vezető neve, beosztása

Makó Cecília

Telefon

+36 23 880-402

Fax

+36 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134 II. emelet 212. szoba

Elektronikus levélcím

 

 

Az egyes ügyfajtákat az adóiroda munkatársai az alábbi megosztásban intézik.

Ügy fajtája

Ügyintéző

Elérhetősége

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése
A – B betűig

Sisák Gabriella

II. em. 208.

06-23-447-915

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése 
C – E betűig és a számmal kezdődő vállalkozások

Ferencz Katalin

II. em. 208.

06-23-447-919

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése
F-I betűig

Németh Andrea

II. em. 214.

06-23-447-913

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése
J-K betűig

Németh Andrea

II. em. 214.

06-23-447-913

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése
L-Ő betűig

Melis Sándorné

II. em.205.

06-23-447-914

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése
P-S betűig

Megyeriné Németh Marianna

II. em. 205.

06-23-447-921

Helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj ügyintézése
SZ – ZS betűig

Varga Bettina

II. em. 213.

06-23-447-992

Adóellenőrzés

Bernát Mónika
Balya Vanda

II. em. 228.

06-23-447-920
06-23-447-923

Adóellenőrzés

Makó Cecília

II. em. 212.

06-23-880-402

Behajtás, csődeljárás, felszámolás- és végelszámolás
1-A-K betű

 

L-ZS betű

 

Bittmanné Furkó Krisztina

 

Kedves-Misik Daniella 

 

 

II. em. 212.

 

06-23-447-924

 

06-23-447-949

Folyószámla ügyintézés

Adóigazolás A-K és a számmal kezdődő vállalkozások

Takács Beáta

II. em. 206.

06-23-447-918

06-23-880-411

Folyószámla ügyintézés

Adóigazolás L-Zs

Méltányossági ügyek

Balogh Ilona

II. em. 206.

06-23-880-411

Adó- és értékbizonyítvány

Vincze Krisztina

II. em. 206.

06-23-447-879

 

Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

A közigazgatási hatósági eljárás során fizetendő eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Ha egy beadványban több kérelmet terjesztenek elő, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az illetékfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a közigazgatási hatóság a kérelemnek részben helyt ad.
Ha ugyanabban az ügyben az ügyfél kérelmére új eljárás indul, az illetéket ismét meg kell fizetni.

Az illeték mértéke:

Az első fokú közigazgatási eljárásért, ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik 3.000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.
A végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése:

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt - a visszatérítés foganatosítása végett - az ügyfél lakóhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak kell megküldeni.

Illetékmentesség:

2016. január 1-től az adóigazolás kiadása illetékmentes.

Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített.

Illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is -, kivéve a gazdálkodó szervezet méltányossági eljárását, a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárást, továbbá az adóigazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Az illetékfizetés módja:

Az elsőfokú adóhatóságnál indított eljárás illetékét - a másolat, kivonat illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés illetékét Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03470000 számú eljárási illeték beszedési számlája javára kell megfizetni.

Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel azzal, hogy az eljárási illetéket a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbeszedési számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be.

A másolat és kivonat illetéke:

Illetékmentes – az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével – az adóbevallás másolata.

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.
Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.
A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

A külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4 000 forint illeték alá esik.
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.


Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:


Art
= Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény
Htv = A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
Ket =A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Gjt = A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
Itv = Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény

Az ügyfajták részletes leírásait megtekintheti a főmenüben.
Reméljük, hogy tájékoztatásunk az ügyeinek intézésében segítséget nyújt.


Budaörs, 2013.01.11.


2018-11-27 07:30

Vissza