gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  2°C, 20.52 km/hNY/ÉNY-i szél, gyengén felhős
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2018.01
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelű verziója ingyenesen letölthető innen.Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda


Az eljárás jogi alapjai:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

  Ügytípus megnevezése:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Általános információk:

I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a Gyvt. 21C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek kétszeri minden év augusztus és november hóban esedékes természetbeni támogatására,
c) külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át,

       aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő   gondozza, vagy

      ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

      ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg: 28500,- Ft) húszszorosát vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét.

II. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

 A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett -,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett -

pótlékot folyósít.                                                                        

A pótlék esetenkénti összege 2016. évben gyermekenként 8400 forint. A pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelemnyomtatvány szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 • az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

ü  A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

 

 • A gyermek(ek) elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, vagy a gyámhivatal előtt, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról készült megállapodás.

 

 • Nagykorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

 

 • A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti ellátások valamelyikében részesül.

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

21 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző  

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza