Név-, címer- és zászlóhasználat

Budaörs név-, címer-, zászló használata

1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Polgármester

2. A hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe

Budaörs közigazgatási területe.

3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

- kérelem, a Ket-ben és a rendeletben meghatározott tartalmi elemekkel

- a szervezet létesítő okiratának vagy cégkivonatának eredeti vagy másolati példánya, amennyiben a kérelmező nem természetes személy

- az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, amennyiben a kérelmező ezekkel összefüggésben kérelmezi a használatot

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

illetékmentes

5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A természetes- és jogi személyek, tudományos, irodalmi művészi vagy egyéb közszerepléssel járó tevékenységet végzők Budaörs város nevét megnevezésében, illetve Budaörs város nevét, címerét vagy zászlaját tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, illetve emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken csak engedéllyel használhatják.

Az engedély nélküli használat eseteit és feltételeit a rendelet határozza meg.

A használat díjmentes.

Az engedély a rendeletben meghatározott okból megtagadható, illetve visszavonható.

Az engedély nélküli vagy attól eltérő használat közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként közigazgatási bírsággal sújtható.

6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idő

Budaörs Város Polgármestere vagy

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00-18.00

Szerda: 8.00-12.00, és 13.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Ügyintézési határidő: 21 nap (sommás eljárásban 8 nap)

Fellebbezési határidő: 15 nap

8. Formanyomtatványok listája

Kérelemnyomtatvány

9. Igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

-

10. Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi címer és zászló alkotásáról valamint Budaörs város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Rendelet szövege

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Törvény szövege

Az ügyfelet megillető jogok:

- törvény előtti egyenlőség, az ügyek megkülönböztetés és részrehajlás nélküli intézése,

- tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog

- anyanyelv használatának joga,

- kérelem előterjesztése, és ennek visszavonásához való jog,

- kérhető a személyes adatok zártan kezelése,

- nyilatkozattétel, vagy ennek megtagadása,

- iratbetekintés – ügyfélfogadási időben, ennek során másolatkérés, kivonatkészítés – 100 Ft/oldal illeték lerovása mellett. A másolatot a hatóság kérésre hitelesíti.

- személyes vagy képviseleti részvétel,

- jogorvoslathoz való jog,

- jogszabályban meghatározott esetekben költségmentességhez való jog.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

- az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.