Fakivágással kapcsolatos ügyek

Ügytípus megnevezése

Fakivágással kapcsolatos ügyek

 

Az ügy leírása:

 

Annak érdekében, hogy elkerüljük az élő növényzet rongálását, pusztítását, az értékük csökkenését, valamint a zöldterületek indokolatlanul megszűnését:

 • Budaörs Város közterületein álló fának – kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott- elkerülhetetlen okból, illetve építmény elhelyezése miatt szükséges kivágását erre rendszeresített kérelemben kell kezdeményezni.
 • A közterületen kivágott fa esetében a pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 120 %-a, a pótlásra előírt mennyiség 40 %-a saját telken belüli ültetéssel is teljesíthető.
 • Amennyiben a telepítésre nincs lehetőség, a pótlás csak megváltással teljesíthető.
 • A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha fa az ültetéstől számított következő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki.
 • A fakivágási engedély a határozat véglegessé válását követő 1 évig érvényes.
 • Nem közterületen álló fakivágásátaz erre rendszeresített nyomtatványon írásban kell bejelenteni.
 • Budaörs Város Jegyzője a pótlási kötelezettséget, annak mértékét külön döntésben állapítja meg.

Az eljárás jogi alapja:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) rendelete
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eljáró szervezeti egység:

Budaörs Város Jegyzője megbízásából

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Irodája

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás megindítása:

 • Kérelemre, illetve bejelentés alapján

-        A kérelem/bejelentés személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),

-        személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),

-        postai úton

-        elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Az eljárás illetéke,

 • A nem közterületi ingatlanon történő fakivágás bejelentése illetékmentes.
 • Közterületen történő fakivágási kérelem esetében 3000.- Ftilletéket kell leróni.

Az illetékfizetés fizetés módja:

 • Illetékbélyeggel - az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton (bejelentő adatlap).,
 • vagy átutalással a Budaörs Város Önkormányzat Eljárási Illeték beszedési számlaszámra: 11784009-15390053-03470000.

Az átutalás közleményrovatában meg kell jelölni az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügy típusát.

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntés hozó szerv:

 • Nem közterületiingatlanon történő fakivágás esetében: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 • Közterületen történő fakivágás esetében: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala