Pályázat két Domb utcai ingatlan együttes értékesítésére
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 helyrajzi számú, 6865 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű és a 8508/1 helyrajzi számú, 1011 m² területű, „kivett lakóház és udvar” megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésére.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

73/2020. (VI.24.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 helyrajzi számú, 6865 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű és a 8508/1 helyrajzi számú, 1011 m² területű, „kivett lakóház és udvar” megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésére

 

 

1. Az ingatlanok bemutatása:

 

A Budaörs, 8503/3 helyrajzi számú ingatlan természetben az Otthon utca felől közelíthető meg. A telektől D-re az Illyés Gyula Gimnázium épülete és területe van. A telek környezetében rendezett, többnyire új építésű családi lakóházak, épülő és már elkészült társasházak, a Domb utca másik oldalán régebbi építésű ötszintes társasházak is találhatók. Az ingatlannak közterületi kapcsolata az Otthon utca felől van. Az Otthon utca aszfalt burkolatú, Viacolor járda kiépített. Az utcában minden közmű alapvezeték, elektromos áram, vezetékes víz, csatorna, gázvezeték, megtalálható. Csapadékvíz-elvezetés nincs kiépítve, a lefolyás a terep természetes lejtését követi. Személygépkocsival parkolni az Otthon utcában lehet. Az Otthon utca jó minőségű, kétsávos, enyhe, 3-5 %-os emelkedésű.

 

A telek trapéz alakú, kedvező oldalarányú, hossztengelye ÉNy-DK-i irányú. Felszíne változatos, többnyire az Otthon u. emelkedésének megfelelő, nagyobb tereplépcsők nincsenek a területen. Felszínén természetes növésű gyep, cserjék, bokrok, kisebb fák vannak. Helyenként lerakott nyesedék, zöldhulladék található. A terület három oldalról bekerített, az Otthon utca felől nincs kerítés. A telken felépítmény nincs. Az utcában minden közmű alapvezeték (elektromos áram, vezetékes víz, csatorna, gázvezeték) megtalálható, a területre beállást nem alakítottak ki.

 

Az Lk-7/SZ hegyvidéki kisvárosias lakóterület, (Otthon u.) építési övezetbe tartozik.

A kisvárosias lakóterület építési övezetek területén elhelyezhető rendeltetések:

a) lakó,

b) kereskedelem-szolgáltatás,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) sport,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) szállás jellegű,

g) igazgatási, iroda,

h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari tevékenység.

 

A Budaörs, 8508/1 helyrajzi számú ingatlan a természetben beépítetlen terület, ezért az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok kijavítása iránti eljárás folyamatban van. Közvetlen közterületi kapcsolata nincs. Az ingatlant illető út- és egyéb szolgalmi jog bejegyzés a tulajdoni lapon nem szerepel. A terület megközelíthetőségét biztosítani kell, az utca kiszabályozása még nem történt meg.

A telek téglalap alakú, nagy oldalarányú, a Domb utca felől enyhe, 5 % emelkedésű, keresztirányban közel sík felületű. Hossztengelye ÉK-DNy-i irányú. Felszínén természetes növésű, elhanyagolt bokrok, cserjék találhatók. Az ingatlan drótfonatú kerítéssel bekerített, közmű csatlakozásokkal nem rendelkezik. Vi-Á (vegyes intézményi terület) építési övezetbe sorolt, beépíthetősége 40%, szintterületi mutatója 1,8 m²/m². Maximális épületmagasság 12,5 m, minimális telekméret 1000 m².

Az Ingatlanok előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

2. Az ingatlanok ára:

A Budaörs, 8503/3 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 437.108.600,- Ft, azaz Négyszázharminchétmillió-száznyolcezer-hatszáz forint, amely 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz. A Budaörs, 8508/1 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 49.190.000,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-százkilencvenezer forint, amelyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

 

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie, a két ingatlan csak együttesen vásárolható meg.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

4. A pályázó által megvalósítani kívánt funkció értékelése:

 

Az Önkormányzat jelenleg nem kívánja értékesíteni „szállás jellegű, lakó rendeltetés” funkcióra az ingatlanokat.

 

A megajánlott vételár a megvalósítani kívánt funkció alapján korrekcióra kerül a következők szerint:

 

  1. Kulturális, nevelési, oktatási, szociális rendeltetés esetén a korrekciós tényező: 1,0
  2. Közösségi, szórakoztató, sport rendeltetés esetén a korrekciós tényező             : 0,9
  3. Kereskedelem—szolgáltatás, iroda rendeltetés esetén a korrekciós tényező      : 0,9

 

A korrekciós tényezővel korrigált legmagasabb ajánlat a nyertes ajánlat.

A nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott vételárat kell megfizetnie.

 

Ha a korrekciós tényezővel korrigált ajánlatok közül kettő, vagy több ajánlat azonos, abban az esetben a fenti felsorolásban a sorrendben előbb álló funkciót megvalósítani szándékozó ajánlat a nyertes ajánlat.

 

Ha a pályázó vegyes funkciót kíván megvalósítani, abban az esetben a korrekciós tényezők a megvalósítani kívánt funkciók területeinek arányában kerülnek alkalmazásra.

 

A kiíró Önkormányzat a nyertes pályázóval megkötésre kerülő adásvételi szerződésben meghiúsulási kötbért köt ki arra az esetre, ha a nyertes pályázó nem a pályázatában meghatározott funkciót, vagy azt nem a pályázatában megjelölt mértékben, illetve arányban valósítja meg. A meghiúsulási kötbér mértéke a nyertes pályázó által megajánlott vételár 20%-a. Az adásvételi szerződésben a meghiúsulási kötbér biztosítékaként jelzálogjog kerül alapításra az ingatlanokra vonatkozóan. A nyertes pályázó a pályázat tárgyát képező két ingatlanon kívül választása szerint biztosítékul adhat más, értékben megfelelő ingatlant/ingatlanokat.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a nyertes ajánlat szerint megajánlott vételár nem éri el a pályázati kiírás szerinti vételárat.

 

A szakbizottságok javaslata alapján a nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület választja ki.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú bankszámlájára az 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 8503/3, 8508/1 hrsz.” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30., 14:00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs, 8503/3 és 8508/1 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

-        igazolás az óvadék befizetéséről

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        a pályázó által megvalósítani kívánt funkció megjelölése és bemutatása, ezen funkció megvalósításának biztosítására meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség vállalása

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2020. szeptember 4.

 

                                                            Budaörs Város Önkormányzata