gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, az erre irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései alapján kereskedelmi hatóságként a település jegyzője jár el.

 

A jegyző hatáskörében, Budaörs Város közigazgatási területén, kereskedelmi ügyekben, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársai járnak el.

 

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú elektronikus nyomtatványon kell bejelenteni.

A kereskedelmi hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a Kereskedőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti.

 

Amennyiben a bejelentés nem felel meg a meghatározott jogszabályi követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

 

Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés esetében a tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható.

 

A jegyző a bejelentés alapján a tevékenységet nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal ellátott igazolást megküldi az érintett szakhatóságoknak, amelyek –- 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le.

 

A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Amennyiben vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást kíván folytatni, úgy az üzletnek meg kell felelnie a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek:

az ügyben eljár:.Műszaki ügyosztály Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.
 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:

− az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,

− bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,

− vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,

− közterületi és

− közvetlen értékesítés esetében.

 

Kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerintitelepülés jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:

− mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,

− üzleten kívüli kereskedelem,

− csomagküldő kereskedelem,

− automatából történő értékesítés,

− közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.

A bejelentés kötelező tartalma:

A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

A bejelentés benyújtásának a módja:

A nyomtatványok elérhetőek:

 

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (Iformok) ELÉRHETŐSÉGE:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

 

nyomtatvány neve:

BUDAÖRS - KERESKEDELEM-BEJELENTÉS FOLYTATÁSI BEJELENTÉS 013

 

TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához:

https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44147

 

 

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Bejelentés nyomtatványhoz csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló banki visszaigazolás
 • Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az üzlet tulajdoni lapja, cégkivonat, egyéni vállalkozói nyilvántartás

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Kérjük, figyeljen az alábbiakra:

 • A kereskedelmi tevékenység bejelentése nyomtatvány jövedéki termékekre vonatkozó kérdésében az energiatermék fogalma alatt az alábbiakat értjük:

 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3.§ (2) bekezdés 11. pontja alapján energiatermék

a) a 2701 11 00-2702 20 00, - az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék és a 2713 11 00-2713 90 90KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén kivételével - a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti termék,

b)7 a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a - szintetikus eredetű termék kivételével - 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

d)8 bármely olyan, az a)-c) pontban foglaltaktól eltérő

da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,

db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalKapcsolódó dokumentumok:

Vissza