gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység

Az ügy leírása:

A rendelet hatálya alá tartozó termelő- és szolgáltató tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.

 

Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak bejelentés-kötelessé:

-        ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, valamint

-        nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

 

 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

 

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában az eljárás során a jegyző beszerzi a fenti kormányrendelet 1. mellékletében megjelölt szakhatóságok állásfoglalását.

 

A szakhatósági állásfoglalás alapján, amennyiben a kérelmezett telepengedély köteles tevékenység végezhető a telepen, a jegyző  a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.A jegyző a telepengedély megadásáról határozatban dönt.

 

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély köteles tevékenység - a szakhatósági állásfoglalás alapján - nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik.

 

A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
  • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
  • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
  • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda,

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén lévő, illetve létesítendő telep.

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

A telep, valamint a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja.

Az eljárás illetéke:

5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalással kell megfizetni

Budaörs Város Önkormányzat Eljárási Illeték beszedési számlaszámra: 11784009-15390053-03470000.

Az átutalás közleményrovatában meg kell jelölni az ügyfél nevét, székhelyét, valamint az ügy típusát

A befizetés igazolását a kérelemhez csatolni kell!

A bejelentés benyújtásának a módja:

 

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (Iformok) ELÉRHETŐSÉGE:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

 

nyomtatvány neve:

IPAR-ENGEDÉLY KÉRELEM 002

 

TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához:

https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44147BUDAÖRS –

 

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalKapcsolódó dokumentumok:

Vissza