gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.12
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 1. 21
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5.  
 6.  
 7.  
Tájékoztató az iskoláztatással összefüggő támogatásokról
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Az iskolakezdéshez közeledve az önkormányzat szociális irodája tájékoztatót tett közzé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a  gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény igénylésének feltételeiről.Tájékoztató!


A szülők számára az iskoláztatással összefüggő támogatások, kedvezmények igénylésének módjáról, jogosultsági feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szabályozza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Törvény) 19. § - 20/A. §-a, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet 65. § - 68. §-a.
A kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő a szükséges mellékletek csatolásával egyidejűleg.

Jogosultsági feltételek:
A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2010. évben: 28500,-Ft) a 140%-át (2010. évben: 39900,-Ft),
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Törvény 20. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (2010. évben: 37050,-Ft), az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyon értékű jog) értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570000,-Ft) vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1995000,-Ft).

Csatolandó mellékletek:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem igazolását,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló jövedelemigazolást,
c)  a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
d) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
e) a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
f) az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
g) a Törvény 20. §-ának (4) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyv másolatát.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja:
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján
I. Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a ) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

II. Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 5800,-Ft pénzbeli támogatás kerül folyósításra.
III. Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosult.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Szabályozza a Törvény 21. §-a, és Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet 33. §-a.

A kérelmet Budaörs Város Közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő a polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő a szükséges mellékletek csatolásával egyidejűleg.

Jogosultsági feltételek:
Annak a gyermeknek állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2010. évben: 71250,-Ft).

Csatolandó mellékletek:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem igazolása,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló jövedelemigazolás,
c) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
d) 16. életévét betöltött gyermek tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról szóló iskolalátogatási igazolás.

A támogatás célja:
A gyermek részére támogatás nyújtása, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.
Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.


Gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény

Szabályozza a Törvény 148. §-a, és Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet 34. §-a.

A kérelmet Budaörs Város Közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő terjesztheti elő.

Abban az esetben, ha a gyermek Budaörs Város Közigazgatási területén működő oktatási intézmények valamelyikében tanul, akkor a kérelmet az oktatási intézmény vezetőjéhez, ha a gyermek Budaörs Város közigazgatási területén kívül működő oktatási intézmény tanulója, akkor Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő a kérelmet a szükséges mellékletek csatolásával egyidejűleg.

Jogosultsági feltételek:
A Törvény 148. § (5) bekezdés b) pontban biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani,
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,
b)  a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,
feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2010. évben: 57000,- Ft).

Amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át (2010. évben: 48450,- Ft),
b)  ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (2010. évben: 57000,- Ft),
a gyermek, tanuló 50%-os mértékű étkezési díjkedvezményre jogosult.

Csatolandó mellékletek:
e) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem igazolása,
f) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló jövedelemigazolás,
g) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
h) 16. életévét betöltött gyermek tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról szóló iskolalátogatási igazolás.


Budaörs, 2010. augusztus 26.

 

Szociális és Egészségügyi Iroda


2014-03-02 18:51

Vissza