gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetése

 

Az ügy leírása:

Vásár, piac, bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac a helyük szerinti települési önkormányzat jegyzőjének (továbbiakban: jegyző) engedélyével, illetve a jegyzőhöz történt bejelentést követően üzemeltethető.

 

a.) Vásár és piac üzemeltetési engedély olyan területre adható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az eljárás kérelemre indul, amelyben a vásár, illetve a piac fenntartójának a kérelem formanyomtatványon szereplő adatokat kell közölnie, illetve mellékelnie.

Az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet az alábbi esetekben kell készíteni:

 

Ha a vásár, piac, bevásárlóközpont, egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű, továbbá

a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, akkor, ha az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja

 

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját, valamint üzemeltetőjét nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, ezért azt, az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A fenntartó haladéktalanul köteles a jegyzőt értesíteni a bejegyzett adatokban történt változásról, valamint a vásár-, illetve a piac megszűnéséről.

 

b.) Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek bejelenteni.

A jegyző a bejelentés alapján, - amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ában, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/A § (1) bekezdésében foglaltaknak - a fenntartó, az üzemeltető és a bevásárlóközpont adatait nyilvántartásba veszi, majd a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az illetékes fogyasztóvédelmi, és a munkavédelmi hatóságnak, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak.

A bevásárlóközpont fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi és erről az érintett hatóságokat tájékoztatja

 

c.) Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél kell bejelenteni.

A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági -, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

A bejelentés alapján – amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ának, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/B § 2) bekezdésének, úgy - a települési jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett hatóságoknak.

A helyi termelői piac fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a települési jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

 

Nem tartozik ide a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

 

A tevékenységet kizárólag jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat. Az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról,
 • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról.

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet az 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet 4. § (3), valamint 4/A. § (1) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni

csatolandó mellékletek:

 • a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • a tulajdoni lap kivételével a terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, továbbá haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
 • élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít;
 • biztonsági terv, az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja;
 • vásár, piac működésének rendje

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az érintett ingatlan tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Elektronikus úton

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (Iformok) ELÉRHETŐSÉGE:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

 

TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához:

https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44147

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalVissza