gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Adósságcsökkentési támogatás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda

Az eljárás jogi alapjai:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ügytípus megnevezése:

Települési adósságcsökkentési támogatás

Általános információk:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 21/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat lakhatást segítő adósságcsökkentési támogatásban részesítheti azt a személyt (ideértve azt is, aki nem egyszemélyes háztartásban él),

a) aki jövedelem kiesés (tartós betegség vagy munkanélküliség) miatt adósságot halmozott fel és az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft), egyszemélyes háztartás esetén annak 300%-át (85 500 Ft), valamint

c) aki (3) bekezdésében elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelem nyomtatványon feltüntetettek szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. A kérelmező és vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását

  •   A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat,

Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy a rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek.

2. vagyonnyilatkozat

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

I. fokon döntéshozó szerv:

Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testület

 Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza