gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Előzetes szakhatósági állásfoglalás és szakhatósági eljárás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

* FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy 2021. december 22-től a telekalakításokkal kapcsolatban megszűnt a hatáskörünk az előzetes / szakhatósági állásfoglalások kiadására. Azonban utat érintő, szabályozási vonalat érintő, és új behajtó kialakítását érintő esetekben is (pl. telekmegosztás) továbbra is kérjék ki előzetesen a közútkezelő (Hivatalunk Városépítési Irodája, Út- és Mélyépítési Osztálya) hozzájárulását!

A telekalakítási vázrajzokat – még a földhivatali záradékolás előtt - továbbra is megküldhetik előzetesen a Főépítészi Iroda e-mail címére, a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel, szabályozási vonalakkal kapcsolatban Irodánk tud előzetesen tájékoztatást adni. A szabályozási vonalak pontos helyét továbbra is tőlünk kell kikérnie a földmérőknek, azt digitális adatszolgáltatás keretében adjuk ki. (Kivéve, ahol csak papír alapú szabályozási terv áll rendelkezésre, arról pedig a honlapon letölthetőhöz képest jobb minőségű másolatot/kivágatot tudunk kiadni.)

A telekalakítási eljárás megindítását megelőzően javasoljuk az előzetes egyeztetés lehetőségének kihasználását a településképi érdekek előzetes tisztázására, mert így biztosítható, hogy a tervezett telekalakítás valóban megvalósítható és a helyi szabályozásnak megfelelő legyen, ezáltal építési telek alakuljon ki (és ne egy beépíthetetlen, vagy használhatatlan, utólag korrigálandó állapot).

 

Ügytípus megnevezése

Szakhatósági állásfoglalás kiadás eljárása

- Vonalas létesítmények engedélyezési eljárásához

- Egyéb létesítmények engedélyezési eljárásához

- 2021. dec. 22.-től MEGSZŰNT: Földhivatali telekalakítási eljáráshoz *

Az ügy leírása:

 

Vonalas létesítmények szakhatósági eljárása:

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban a helyi építésügyi követelményeknek (HÉSZ) történő megfelelés, és a helyi településrendezési tervekkel történő összhang megállapítása szakkérdés elbírálása kérdésében a Budaörs Város Jegyzője szakhatóságként vesz részt.

A közlekedési hatóság utak építési engedélyezési eljárásában az építmény elhelyezése megfelel-e a helyi építésügyi szabályzatban foglaltaknak (HÉSZ), és a helyi településrendezési követelményeknek szakkérdés elbírálása kérdésében a Budaörs Város Jegyzője szakhatóságként vesz részt.

Egyéb létesítmények szakhatósági eljárása:

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. Melléklet szerint. (azon belül csak a települési jegyzői hatáskörbe utalt ügyek tartoznak hozzánk.)

Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak a tervdokumentáció alapján kérhető.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalást, illetve annak megtagadását tartalmazó végzést, továbbá 1 pld. záradékkal ellátott tervdokumentációt a jegyző a kérelem és mellékletei megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hatálya 1 év, melynek lejárta után a vonalas ill. egyéb létesítmények engedélyezési eljárásában már nem használható fel. Újabb kérelemre újabb szakhatósági hozzájárulás kiadható abban az esetben, ha a tervezett létesítés a vonatkozó településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak továbbra is megfelel.

Az eljárás jogi alapja:

Étv - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

illeték tv - az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

OTÉK - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

hatályos helyi építési szabályzat(ok)

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes! (Jelenleg az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény nem határoz meg illetéket erre az eljárásra.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 

 

Az előzetes szakhatósági eljárás a kérelmező által írásban benyújtott kérelemre indul. A kérelmet be lehet nyújtani papíron (postai úton, vagy személyesen), e-papíron vagy elektronikusan a foepitesz@budaors.hu e-mail címre.

Formanyomtatvány: előzetes szakhatósági kérelem.

szakhatósági eljárást az eljáró szerv megkeresésére folytatja le az Iroda.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

Engedélyeztetés megindítását megelőzően.

Ügyintézési határidő:

15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

A szakhatósági állásfoglalás, és az előzetes szakhatósági állásfoglalás önállóan nem fellebbezhető, az abban foglaltak az engedélyezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezéssel támadhatók és bírálhatók el II. fokon, az eljárás típusától függően.2022-01-26 15:29

Vissza