gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.06
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Pályázat egy több mint ötezer négyzetméteres telekre
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Nyilvános pályázatot írt ki Budaörs Város Önkormányzata egy, a Tűzkőhegyi utcában található, útszabályozás után 5 200 m2 területű belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30., 16:00 óra.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

39/2020.(II.26.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Tűzkőhegyi utcában található, Budaörs, 9757 hrsz-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 5.794 m2 területű belterületi ingatlan értékesítésére

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:


A 9757 hrsz-ú ingatlan Budaörs K-i részén, Budapesttel határos belterületen található. Déli oldalról a Tűzkőhegyi utca, K-i oldalról a Budapest XI. kerülettel határos Felsőhatár utca határolja. A határoló utcák szilárd burkolatúak, kb. 10 % emelkedésűek, járda nincs kiépítve. A Tűzkőhegyi u. D-i oldala szabadon álló családi házakkal beépített, kisvárosias lakókörnyezet. Az utcában elektromos áram, csatorna és vezetékes víz alaphálózat kiépített, gázvezeték nincs.

 

A telek szabálytalan alakú, nagy oldalarányú, hossztengelye K-Ny-i irányú. A terület D-i és ÉK-i oldalát a szabályozási terven látható utca szabályozás érinti.

 

A terület felszíne a Tűzkőhegyi utca szintjénél 2-3 m-rel magasabban van, É felé kb. 5 %-ot emelkedik, K felé 15 %-os lejtésű, helyenként meredek tereplépcsőkkel. A Tűzkőhegyi utca felől részben acél oszlopokon levő drótfonattal bekerített, személy- és kétszárnyú, 4,0 m széles, nehéz bejárati kapuja van, jó, zárható állapotban. A telek részben bekerített, a földterület felszínét természetes növésű, elvadult fák, bokrok borítják. Felszínéről panoráma nyílik K-DK irányba.

 

Az Ingatlan területén egykor kőbánya volt, amelyet évtizedekkel ezelőtt építési törmelékkel és kommunális hulladékkal töltöttek fel, a feltöltésben üregek lehetnek. A felső rétegben 3-5 m vastag köves, agyagos feltöltés található. Pontosabb adatokat nagyobb számú, mélyfúráson alapuló részletes talajmechanikai és környezetvédelmi szakvélemény készítésével lehet nyerni, erre irányuló szakvélemények azonban nem készültek, erre tekintettel az Önkormányzat ezen körülményekkel összefüggésben kifejezetten kizár minden felelősséget.

 

Az Ingatlan területén a jelenlegi terepszint alatt 10 m-rel egy felhagyott Bö-1 kutatófúrás lezárása található, amelynek csak az ezt elérő esetleges földmunkák során van jelentősége.

 

Az Ingatlan jelenlegi övezeti besorolása Lke-4/SZ, a legkisebb kialakítható telekterület 700 m², a telek legkisebb szélessége 16 m, beépítési mértéke 20%, bruttó szintterületi mutatója 0,7 m²/m², terepszint alatti beépítés mértéke 10%, legkisebb zöldfelület mértéke 50%, homlokzat magasság 6,5 m. A helyi építési szabályzatban a lakóövezetben elhelyezhető épületszámok tekintetében változás várható.

 

Az Ingatlan a szabályozási tervben előírt útszabályozási kötelezettség végrehajtásával érintett. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás után az Ingatlan területe 5200 m² lesz, az adásvétel tárgyát a telekalakítást követően kialakuló ingatlan képezi.

Az Ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

 

  

2. Az ingatlan ára:

197.030.000,- Ft, azaz Százkilencvenhétmillió-harmincezer forint, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-         természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-         a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-         a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-         a pályázat benyújtási határidejéig 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú bankszámlájára az 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 9757 hrsz.” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-       ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-       a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30., 16:00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-       írásban,

-       aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-       a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-       1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 9757 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-       a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-       pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-       a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)

-       nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

-       igazolás az óvadék befizetéséről

-       a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-       30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást,

-       pályázó nyilatkozata arról, hogy:

o   a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,

o   a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

o   nyertes pályázat esetén a vételárat egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni

o   az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,

o   az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,

o   a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.

o   az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1.) pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében

o   elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget

o   a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-       a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-       a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-       a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-       az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-       a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-       a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2020. április 30.

                                                            Budaörs Város Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:

2020-05-05 10:32

Vissza