gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  
Pályázat egy Petőfi Sándor utcai komplex ingatlan értékesítésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt található,325 négyzetméteres lakóház, udvar, áruház és gazdasági épület funkciójú ingatlan értékesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30., 14:00 óra.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

108/2020.(VIII.26.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, Petőfi S. u. 1. szám alatt található, 631 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m² területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:

 

Az ingatlan természetben Budaörs Ófalu részén, belterületen, a Szabadság út és a Petőfi utca sarkán található. Környezetében régebbi építésű családi lakóházak, üzletek, bankfiókok vannak. Az úttest és a járda az ingatlan körül szilárd aszfalt burkolatú. A lakóházak az utcafronton állnak, előkertjük nincs. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték kiépített. A tömegközlekedési eszközök megállója 100 m-en belül elérhető. Személygépkocsival parkolni az ingatlan területén és az utcán lehet.

 

A saroktelek négyszög alakú, jó oldalarányú. Tengelyének tájolása megközelítőleg É-D-i, felszíne az utca felszínéhez hasonlóan 1-2 % lejtésű, a telekhatáron álló épülettel bekerített. A Petőfi utca felől kétszárnyú teli faburkolatú személy- és gépkocsi bejárata, a Szabadság út felől egy személybejárata van. Az utcai közmű vezetékek (víz, csatorna, elektromos áram, gáz) csatlakozásai a telken belül kiépítettek. A telek felszínéről nincs panoráma.

 

A lakóház részben alápincézett, földszintes, a Petőfi utca felől U alakú elrendezésű. Az épület sávalapozással, vegyes agyagtégla, sóskúti mészkő és a raktárban részben vályog falazattal, tégla és vasbeton pincefödémmel készült. A nyílászárók vegyes kialakításúak, nagyobb részben fakeretes ablakok, hőszigetelt üvegezéssel. A tető fagerendás, égetett agyagcserép héjalású. A lakóház fűtését FÉG gyártmányú fali gázbojler és meleg vizes radiátorok, a meleg vizet 10 literes Hajdu elektromos bojlerek biztosítják. Az ingatlanban elektromos, gáz- és vízóra van.

 

A különálló raktár épület vegyes falazatú, részben vályog építésű. Fűtés és meleg víz nincs az épületben.

 

Az ingatlan övezeti besorolása Vt-Bv/1 (intenzív, zártsorú, belvárosi településközpont). A településközpont terület építési övezet területén – eltérő övezeti előírás hiányában – elhelyezhető rendeltetések:

a)         lakó,

b)        igazgatás, iroda,

c)         kereskedelem-szolgáltatás,

d)        szállás jellegű,

e)         hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

f)         kulturális, közösségi szórakoztató, valamint

g)        sport,

h)        a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari tevékenység.

 

A legkisebb kialakítható telekterület 500 m², a telek legkisebb szélessége 14 m, beépítési mértéke 40%, bruttó szintterületi mutatója 1,6 m²/m², legkisebb zöldfelület mértéke 30%.

Az ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

 

2. Az ingatlan ára:

61.270.000,- Ft, azaz Hatvanegymillió-kettőszázhetvenezer forint, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú bankszámlájára az 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 631 hrsz.” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30., 14:00 óra

 

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs, 631 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus cégjegyzés esetén az erről szóló elektronikus igazolás (digitális tértivevény, ügyvéd által hitelesített formában)

-        nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

-        igazolás az óvadék befizetéséről

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
 • nyertes pályázat esetén a vételárat egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni
 • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
 • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
 • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
 • az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1.) pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
 • elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget
 • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

 

 

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV 2040, és az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2020. augusztus 26.

                                                            Budaörs Város Önkormányzata


2020-09-03 13:20

Vissza