gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  
Pályázatot hirdet az önkormányzat a könyvtár vezetésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére. A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére

 

 

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgató munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

 

Jelen pályázati felhívás a kiírás napján hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül kiírásra. 2020. november 1-jétől a kulturális intézményekben foglalkoztatottakjogviszonyára a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (40 óra)
Jogviszony:a vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól.

Időtartama: 2021. január 1-től - 2025. december 31-ig.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2040Budaörs, Károly király u. 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény jog- és szakszerű működtetése, a jogszabályokban meghatározottak szerinti pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatok ellátása, továbbá az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.Az intézmény alapító okiratában, a város közművelődési rendeltében foglalt feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapításaa Kjt. magasabb vezető beosztásra vonatkozó szabályai szerint, de az Mt. alkalmazásával történik.

Havi munkabérét a Képviselő-testület állapítja meg. A nyertes pályázóval a munkáltatói jogkör gyakorlója munkaviszonyt létesít.

 

Pályázati feltételek/ képesítési követelmény:

 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképesítéssel (150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdés a) pontja),
 • végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • rendelkezik vezetői gyakorlattal,
 • akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének

igazolása vagy szándéknyilatkozat a megbízást követő két éven belüli elvégzésről(150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdés)

 • számítógépes alapismertek, ECDL vizsga,
 • kinevezése esetén vagyonnyilatkozatot tesz,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.)   A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

2.)   szakirányú végzettséget és szakképzettséget, egyéb iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata,

3.)   vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program kidolgozása

4.)   90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

5.)   vezetői gyakorlat igazolása,

6.)   legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

7.)   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

8.)   nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

9.)   nyilatkozat arról, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

10.)     nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban a következő címre kérjük benyújtani: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.; Borítékra kérjük ráírni: „könyvtárigazgatói pályázat”

 

A pályázattal kapcsolatos további információ a Polgármesteri Kabinet kollégáinál kérhető. (2040 Budaörs, Szabadság út 134., telefon:06-23/447-803, kabinet@budaors.hu)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határideje után a soron következő Képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2020. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.budaors.hu/ 2020.szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés és a felmentés jogát Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Budaörs város polgármestere gyakorolja. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel, határidőben benyújtják.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében eredményes pályázat esetén az igazgató munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra 3 hónap próbaidő kikötésével.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottakközalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló  2020. évi XXXII. törvény szerint:

„1. § (2) A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.

3. § (1) 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.

3. § (9) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti. A vezetői pályázatok kiírására a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontig az e törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni.”

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatjuk. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó pályázati dokumentációt az elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre, a személyes adatai pedig törlésre kerülnek.

 

Kelt: Budaörs, 2020. szeptember 23.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2020-09-24 08:01

Vissza