gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  
Pályázat egy Károly király utcai telekre
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 490/2 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Károly király utca 90. sz. alatt található „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 613 m2 területű, természetben belterületi ingatlan értékesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 8. (péntek) 12.00 óra.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

134/2020. (IX.30.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, 490/2 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Károly király utca 90. sz. alatt található „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 613 m2 területű, természetben belterületi ingatlan értékesítésére

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:

 

A Budaörs, 490/2 helyrajzi számú ingatlan Budaörs Ófalu városrészében az M1-M7 autópálya kőrhídjának közelében található. Az utca a felüljáró közelében 1-2 % emelkedésű, aszfalt burkolatú, kétsávos, a járda is aszfaltozott. Az utcában elektromos, víz, csatorna és gázvezeték van. A környezetben ipari és szolgáltató telephelyek, üzletek találhatók.

A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz) 500 m-en belül elérhető. Személygépkocsival parkolni a mellékutcákban és az ingatlan területén lehet.

Budaörs Város Önkormányzata az ingatlant jelenleg bérbeadás útján hasznosítja a szomszédos ingatlan tulajdonosa részére.

 

A terület Gksz-8 intézményi kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe tartozik (szervizút környéke). A telek téglalap alakú, kedvező oldalarányú, hossztengelye megközelítőleg É-D-i irányú, a Károly király u-val párhuzamos. Felszíne keresztirányban a Károly király u-tól 1-2 % lejtésű, hosszirányban az autópálya irányába lejt. A terület beton lábazatos, acél pálcákból álló, 4,0 m széles, kerítéssel bekerített. A gépkocsi bejárat aszfaltozott, a terület felszíne murva borítású. Az ingatlan közepén a föld alatt optikai távközlési kábel halad, illetve a kerítés közelében ennek beton aknája található. Az optikai kábel miatt a terület korlátozottan használható.

 

Építési övezeti besorolása: Gksz-8. Szabadonálló építési móddal beépíthető, legnagyobb beépítési mértéke 40 %, bruttó szintterületi mutatója 2 m2/m2, az épület legnagyobb magassága 12,0 m lehet.

 

A tulajdoni lapon az optikai kábel, ill. más vezetékjog nincs feltüntetve. Az optikai kábel jelenlegi helyén használati és beépítési korlátozást jelent. Az optikai kábel kiváltásáról, vagy áthelyezésének lehetőségéről nincs információnk.

 

A területet gépkocsi parkolásra használják, a murvás felület kb. 15 db személygépkocsi tárolására alkalmas.

 

2. Az ingatlan ára:

 

Forgalmi érték: 31.530.000,- Ft + Áfa

 

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

 

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 490/2 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 8. (péntek) 12.00 óra

 

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:

„Pályázat: Budaörs, 490/2 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        igazolás az óvadék befizetéséről,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
 • elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget
  • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
  • nyertes pályázat esetén a vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követően egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
  • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
  • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Irodán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-860).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.

 

Budaörs, 2020. szeptember

                                                                      

 

                                                            Budaörs Város Önkormányzata


2020-10-12 08:16

Vissza