gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  
Pályázat egy rendelő orvosi szobájának bérleti jogára
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Lévai u. 33. földszinten található ingatlan 18 m2 alapterületű, 3. számú helyiségének egészségügyi célú bérbeadás útján történő hasznosítására.


PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzata

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

130/2020.(IX.30.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

 

a tulajdonában lévő Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú,

természetben a Lévai u. 33. földszinten található ingatlan

18 m2 alapterületű, 3. számú helyiségének

egészségügyi célú bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

1. A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata bérbe kívánja adni egészségügyi célra a tulajdonát képező, Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Lévai u. 33. földszinten található ingatlan 18 m² alapterületű 3. számú helyiségét.

 

2. Az ingatlan/helyiség bemutatása:

A 3. számú helyiség a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Lévai u. 33. szám alatti, 1980. körül épült panel lakóépület földszintjén található 101 m² területű, „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlanban található.

 

Az ingatlanban 2006-ban orvosi rendelőt alakították ki az ÁNTSZ előírásainak megfelelően. Összesen három rendelő, szélfogó, váró és egyéb helyiségek (női-férfi-személyzeti WC, öltöző, teakonyha, takarítószer tároló, közlekedő, hulladéktároló) található benne. Az ingatlan jó műszaki állapotú, felújított, klímával felszerelt, tisztasági festésre 2015-ben került sor.

 

Jelenleg az ingatlan 1. számú (rendelő) és 2. számú (asszisztensi szoba) helyiségeiben két háziorvos felváltva, közösen rendel.

 

A helyiség 18 m2 alapterületű rendelő helyiség, melyhez hozzátartoznak a közös használatú kiszolgáló helyiségek is.

 

3. A helyiség megtekinthető:         

A helyiség megtekintésére a pályázat benyújtásának határidejéig előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiség megtekintése iránti igényt a BTG Nonprofit Kft. Ingatlankezelési Csoportjánál kell jelezni a 23/421 – 597 –es telefonszámon.

 

4. A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott, 5 éves időtartamra szól.

 

5. A bérleti díj:

A havi bérleti díj minimális mértéke:83.602,- Ft+ÁFA/hó

A havi bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, az első emelésre 2021. január 1-jén kerül sor.

 

A bérleti díjon felül a bérlő köteles megfizetni a helyiség rezsi költségeit és a helyiség használatával kapcsolatos egyéb költségeket.

 

6. Folytatható tevékenység:

A Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, Lévai u. 33. földszinten található ingatlan 1. és 2. számú helyiségeiben működő háziorvosi rendelő célú hasznosításához igazodva, az ingatlan 3. számú helyiségében egészségügyi tevékenység folytatható.

 

A vonatkozó jogszabályokra tekintettel a Bérlő által pályázatában megjelölt tevékenységhez a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat a Bérlő saját költségén köteles beszerezni, az előírt hatósági eljárásokat köteles lefolytatni. Engedélyköteles tevékenységet csak végleges engedély birtokában lehet megkezdeni.

 

7. Karbantartás, állagmegóvás:

A Bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni.

 

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem tarthat igényt a karbantartási, állagmegóvási költségek megtérítésére, azonban az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat, az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, köteles azonban a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni a Bérbeadó részére.

 

8. Közüzemi díjak:

A rezsi költségeket és a helyiség használatával kapcsolatos egyéb költségeket a vagyonkezelő számlázza tovább a Bérlő számára.

 

9. Szerződéses Óvadék (Kaució):

A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

10. Elővásárlási jog, bérleti jog:

A Bérbeadó nem biztosít elővásárlási jogot a Bérlő részére. A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, a helyiséget gazdasági társaságba nem viheti be. A helyiség a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adható albérletbe, vagy más jogcímen használatba.

 

11. Felmondási idő:

A felmondási idő rendes felmondás esetén 3 hónap mindkét fél számára.

A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. A Bérlőnek vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

 

12. A pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű pályázati óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

13. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

14. Az ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttséga pályázat benyújtásának határidejétől számított 45 nap.

 

15. A pályázati óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára a 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű pályázati óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék –Lévai u. 33.” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén az elbírálást követő 15 munkanapon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

Az óvadék visszafizetése esetén a letét idejére kamat nem igényelhető.

 

A nyertes pályázó számára az óvadék a kaucióba beszámításra kerül.

 

16. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6. (péntek) 12.00 óra

 

17. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: - Lévai u. 33.”

 

18. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét

-        igazolás a pályázati óvadék befizetéséről

-        a pályázó által folytatni kívánt tevékenység/ek megjelölése és bemutatása

-        a megjelölt tevékenység/ek végzésére vonatkozó jogosultság igazolása

-        szakmai bemutatkozás: a pályázó eddigi tevékenységének részletes ismertetése, referenciák

-        pályázónyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja
 • elfogadja a 45 napig tartó ajánlati kötöttséget
  • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
  • nem természetes személy pályázó esetében nyilatkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek

-        pályázónyilatkozata arról, hogy legkésőbb a bérleti szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat:

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn
 • a helyiséget megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a helyiség megismerését követően tette meg, a helyiség birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt a Bérbeadó felé
 • a helyiségre vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendeletre – megismerte,
 • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
 • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági,  egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
 • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát
 • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást

 

19. A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

20. A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat értékeli, az értékelés szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 90 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

Az Önkormányzat a pályázat nyertesével köt bérleti szerződést. A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

 

21. Eredménytelen a pályázati eljárás,amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az Önkormányzat számára.

 

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

22. Egyéb információ:

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-865).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, valamint az ingatlan.com internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2020. szeptember

 

                                                                                   Budaörs Város Önkormányzat2020-10-12 08:02

Vissza