gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.05
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
 1. 31
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Pályázat egy ingatlan bérlésére a Fátyol utca - Zivatar utca találkozásánál
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesterének 110/2021. (IV.29.) számú határozata alapján Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a a 9063/5 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Fátyol utca és Zivatar utca sarkán található, 933 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.


A pályázat tárgya:
Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, 9063/5 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Fátyol utca és Zivatar utca találkozásánál lévő az ingatlan nyilvántartás adatai szerint „kivett hétvégi ház és udvar” megnevezésű, 933 m2 területű ingatlant.
A teleknek a Fátyol és Zivatar utca felőli kerítése nem a telekhatáron, hanem attól beljebb helyezkedik el, ezért a bérlet tárgya az ingatlan kerítéssel határolt területe, amely 908 m².
Bérlő a bérleti időtarama alatt köteles a növényvédelmi előírások szerint a bérleményt gondozni, karbantartani, állagának megóvásáról gondoskodni.
Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan Budaörs egyik legszebb részén, a Frankhegyen található.
Az ingatlan a Fátyol utca felől, aszfaltos úton közelíthető meg. Körbekerített, rendezett terület, amelyen egy romos állapotú kis alapterületű ház található.
A telek áram közműhöz csatlakozik, azonban mérőóra nincs. Amennyiben a Bérlő kéri, az Önkormányzat hozzájárul, hogy saját költségén beköttesse az áramot, a közműszerződést saját nevére írassa, a közmű költségeit Bérlő maga fizeti.
Az ingatlanon egyéb közmű nincs.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
A bérleti idő:
A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól. A felmondási idő rendes felmondás esetén 30 nap, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondás.
A bérleti díj:
A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.
A havi bérleti díj minimális mértéke: 11.000,- Ft + ÁFA/hó
Óvadék:
Az óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
A pályázat elbírálása:
• A nyertes pályázó az aki/amely a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.
A pályázaton az vehet részt, aki
- természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, aki, amely
a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
• a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
• pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
• igazolás az óvadék befizetéséről,
• az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében,
• a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (füvesítés, növénytermesztés)
• a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
• a pályázó által ajánlott bérleti díj összege
• a személyes adatok pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulás
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. kedd 12.00 óra
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A borítékon a „Pályázat: Budaörs 9063/5 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.
A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.
Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzata a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.
A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.
A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljeskörű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.
A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.
A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.
Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
További felvilágosítást Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Irodán a 06/23-447-860-as telefonszámon lehet kérni.
Budaörs, 2021.
Budaörs Város Önkormányzata
NYILATKOZAT
Alulírott .................................................... nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.
Kelt:
....................................
pályázó aláírása


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-05-04 15:35

Vissza