gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.08
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Pályázat egy 165 négyzetméteres telekre a Csikó utcában
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata értékesíteni kíván egy 165 négyzetméteres telket a Csikó utcában, amelyre pályázatot hirdet.

 Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága  21/2021.(VI.25.) TFKVB sz. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a 1331/7 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Csikó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű,165 m2 területű belterületi ingatlan értékesítésére

 

1. A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az 1/1 arányban a tulajdonát képező, 1331/7 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Csikó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adata szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 165 m2 területű belterületi ingatlant.

 

2. Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Budaörs Odvashegy nevű részén található.

A Csikó utca az ingatlan előtt 2-5 % emelkedésű, aszfalt burkolatú, egysávos, a járda nincs kiépítve. Az utcában elektromos, víz- gáz- és csatorna alapvezetékek vannak.

A telek szabálytalan, hosszúkás, megtört téglalap alakú, nagy oldalarányú, hossztengelye ÉK-DNy-i irányú.

Felszíne hosszirányban az utca emelkedésének megfelelő, keresztirányban kb. 100 % emelkedésű. Felette a Budakeszi útról megközelíthető ingatlanok vannak. A területet a Csikó utca felől gyalogosan is nehéz megközelíteni.

Felszínén vadon növő bokrok találhatók. A terület felső részén, a 1334 helyrajzi számú ingatlan felől egy szakszerűtlenül épített beton lábazatos kerítés, korábbi teraszosítás, és egy rakott kőanyagú, omladozó támfal található.

A 2021. március hónapban a GeoExpert Kft. által készített geotechnikai szakvélemény szerint: „a kerítés lábazata kifordult és megdőlt. A kerítést lábazattal együtt el kell bontani, helyette új, méretezett támfal kerítést kell építeni, és rendezni kell az alatta levő rézsű-támfalakat is. A kerítés mögötti terület veszélyes, további mozgások létrejötte sem kizárt. A kerítés mögötti 2 méteres sávot megközelíteni nem szabad, kerülni kell a kerítés alatti területen tartózkodást is.”

 

Az ingatlanon található támfal felújítási és karbantartási kötelezettsége a Vevőt terheli. A jelenlegi támfallal kapcsolatosan az Önkormányzat semmiféle jog- és kellékszavatosságot nem vállal.

 

Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlan Lk-1/VED Kőhegy védett kisvárosias lakóterületen található.

Az övezetben nincs elő- oldal- hátsókert, így a 35%-os beépítettség mellett építhető egy kb.7-8 x 8 m-es ház, mely két szinten kb. 120 m2-es lakás lehet.

 

3. Az ingatlan ára:

Minimum 8.686.800,- Ft, azaz nyolcmillió-hatszáznyolcvanhatezernyolcszáz forint, mely általános forgalmi adót tartalmaz.

A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a vételárnak az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül, egy összegben történő megfizetésére.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

4. Az ingatlan megtekinthető:

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájával történt egyeztetést követően.

 

5. Pályázati feltételek:

 

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja, 

-          kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy vállalja az ingatlanon található támfal saját költségén és veszélyén történő felújítását és karbantartását

 

 

6. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

 

7. Az ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 nap.

 

8. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára a 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 1331/7 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

 

9. A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 6. péntek 12:00 óra

 

 

10. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:

„Pályázat: Budaörs, 1331/7 hrsz-ú ingatlan”

 

 

11. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,

-        igazolás az óvadék befizetéséről,

-        az ingatlanra vonatkozó hasznosítási tervét, elképzelését,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
 • elfogadja a 90 napig tartó ajánlati kötöttséget,
  • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul,
  • nyertes pályázat esetén a vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni,
  • vállalja az ingatlanon található támfal felújítási és karbantartási kötelezettségét.

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 • a Kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
  • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
  • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
  • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében,
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi eredeti hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának eredeti kivonata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény),
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő eredeti aláírási címpéldányt vagy eredeti aláírási mintát,
  • 30 napnál nem régebbi eredeti önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

12. A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a pályázatban megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jelen kiírásnak és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

13. A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 

A benyújtott pályázatokat Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 45 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

 

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

 

14. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

 

 

 

15. Egyéb információk:

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-860).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, TV2040 városi televízió oldalán, illetve az Ingatlan.com internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2021.

 

 

                                                            Budaörs Város Önkormányzata

 2021-07-08 16:08

Vissza