gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.08
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Pályázat a Kesjár büféjének üzemeltetésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Kesjár Csaba Általános Iskolában található büfé bérleti jogára.


 

 
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságának 25/2021.(VI.25.) TFKVB számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a 2040 Budaörs, Őszibarack u. 29. szám alatt található, Kesjár Csaba Általános Iskola intézményben található büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosítására 

 

A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata bérbe kívánja adni a 2040 Budaörs, Őszibarack u. 29. szám alatt található, Kesjár Csaba Általános Iskola intézményben található 6 m2 alapterületű büfé helyiséget határozott, 2021.09.01.-2024.06.30. terjedő időtartamra.

 

Profil: iskolai büfé üzemeltetése.

 

A helyiségbemutatása:

A büfé helyiséget magába foglaló Kesjár Csaba Általános Iskola természetben a Budaörs, Őszibarack u. 29. szám alatti címen, Budaörs belterületén, Ófalu városrészben található. Környezetében régebbi és új építésű, kisvárosias családi- és egy-két szintes társas lakóházak találhatók. Az úttest az iskola előtt szilárd aszfalt burkolatú, járda az ingatlan előtt kiépített. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték van. A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz) az iskola közelében található. Személygépkocsival parkolni kiépített parkolóban, ill. a környező utcákban lehet. Élelmiszer alapellátást szolgáló bevásárlási lehetőség 500 m-en, közintézmények, szolgáltatások, piac, bevásárlóközpont tömegközlekedési járművekkel 10 percen belül érhetőek el. A környezeti terhelés és a levegőszennyeződés mérsékelt, a közbiztonsági helyzet a környék átlagának megfelelő. Az iskola épülete minden közmű bekötéssel (elektromos áram, vezetékes víz, közcsatorna, gázvezeték) rendelkezik.

 

A büfé helyiség az iskola bejáratánál levő előtérben található. Bejárata mázolt teli fa ajtó. Utcai oldalán hőszigetelt üvegezés van. Kiadó ablaka az előtérre nyílik. Padozata PVC, a falak festettek. A helyiségben fűtés és víz- csatorna nincs, csak elektromos áram van. Az elektromos áram mérésére nincs külön mérőóra, a fogyasztást a bérleti díj tartalmazza. A büféberendezése a jelenlegi bérlő tulajdona.

 

A helyiség megtekinthető:         

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodájával, a 06-23/447-865-ös telefonszámon történt előre egyeztetett időpontban.

 

A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott, 2021.09.01.-2024.06.30. terjedő időtartamra szól.

Bérlő a tevékenységet a bérleményben legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül köteles megkezdeni.

 

A bérleti díj:

A havi bérleti díj minimális mértéke: 12.200 Ft+ÁFA/hó

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2022. január 1. napjától.

A bérletidíj magában foglalja a közüzemi díjakat.

A havi bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni.

 

Közüzemi díjak:

A bérleti díj magában foglalja a közüzemi díjakat.

 

Folytatható tevékenység:

A Bérlő kötelezettsége minden héten a tanítási napokon 7:00 és 13:00 óra között a tanulók és az intézményben dolgozók ellátása céljából iskolai büfét üzemeltetni.

A köznevelésben országosan meghirdetett évközi szünetek ideje alatt - az intézményvezetőjével történt ellenkező megegyezés hiányában - a tevékenység szünetel.   

 

Bérlő köteles az áruválasztékot az egészséges táplálkozás elvei alapján összeállítani, a gyerekek igényeinek és az intézményvezetőjének kéréseinek figyelembevételével.

 

Bérlő köteles - az iskola környezeti nevelési programjával összhangban - törekedni környezetbarát termékek (pl. visszaváltható palack, papírpohár stb.) felhasználásra tevékenysége során. 

 

A működéshez szükséges feltételek (eszközök, berendezések) biztosítása, valamint a büfé üzemeltetéséhez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzése a Bérlő feladata és az ezzel járó összes költség a Bérlőt terheli.

 

A Bérlőnek a büfé üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel kell rendelkeznie a bérlet teljes időtartama alatt.

 

A Bérlő köteles gondoskodni a tevékenységével összefüggésben a büfében keletkezett hulladékokkezeléséről, elszállíttatásáról. A rendeltetésszerű használat mellett keletkezett hulladékmennyiséget Bérlő jogosult az intézmény hulladéktárolójában elhelyezni.

 

Abüfé helyiség tisztántartása, takarítása a Bérlő kötelezettsége.

 

Karbantartás, állagmegóvás:

A büfé működéséhez szükséges eszközök, berendezések biztosításaBérlő kötelezettsége és költsége. A Bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni.

 

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem tarthat igényt a saját költségen elvégzettbelső beruházások, valamint a karbantartási, állagmegóvási költségek megtérítésére, azonban az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat, az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, köteles azonban a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni aBérbeadó részére.

 

Szerződéses Óvadék (Kaució):

A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

Bérleti jog:

A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, az ingatlant nem adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

 

 

Felmondási idő:

Rendes felmondás sem Bérlőt, sem Bérbeadót nem illeti meg. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. A Bérlőnek vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű pályázati óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

Az ajánlati kötöttség:

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

A pályázati óvadék mértéke és befizetésének módja:

Apályázatonaz vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15390053 számú letéti számlájára a 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű pályázati óvadékot befizeti. A közlemény rovatban az„Óvadék –Pályázat Kesjár büfé” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelenpályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén az elbírálást követő 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül.

Az óvadék visszafizetése esetén a letét idejére kamat nem igényelhető.

 

A nyertes pályázó számára az óvadék a kaucióba beszámításra kerül.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 6. (péntek) 12.00 óra

A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon a pályázat tárgyának feltüntetésével:„Pályázat: Kesjár büfé”.

 

A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét(minimális bérleti díj: 12.200 Ft+ÁFA/hó)

-        igazolás a pályázati óvadék befizetéséről

-        a pályázó által nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az alábbiakra:

 • büfé választéka, árak
 • egészséges táplálkozás elveinek biztosítási módja

-        szakmai bemutatkozás: a pályázó eddigi tevékenységének részletes ismertetése, referenciák

-        üzleti terv a büfé üzemeltetésével kapcsolatban, melyben az alábbiak is kifejtésre kerülnek:

 • a pályázó elképzelései az üzletpolitikájára és az üzemeltetésre vonatkozóan

-        a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolása

-        pályázónyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja
 • elfogadja a 30 napig tartó ajánlati kötöttséget
  •   a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő                                                                                   nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
  • kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az üzemeltetést a bérleti szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül megkezdi
  • o kötelezettségvállalás arra, hogy az intézményvezetővel együttműködik,
  • vállalja, hogy az iskolai büfé területén, mint vállalkozó mozog, az iskola személyzeti és tanügyi politikájáról nem nyilvánít transzparensen véleményt

 

-        pályázónyilatkozata arról, hogy legkésőbb a bérleti szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat:

 •   a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn
  • a helyiséget megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a helyiség megismerését követően tette meg, a helyiség birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt a Bérbeadó felé
  • a helyiségre vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendeletre – megismerte,
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági,  egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást

 

A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázatok elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat értékeli, az értékelés szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 90 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

Az Önkormányzat a pályázat nyertesével köt bérleti szerződést. A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

 

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

 

Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, az általa befizetett pályázati óvadék az Önkormányzatot illeti meg.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás,amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az Önkormányzat számára.

 

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

Egyéb információ:

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-865).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Budaörs Városi Televízióban, valamint az ingatlan.com internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2021. június

 

 

                                                                                   Budaörs Város Önkormányzat


2021-07-13 14:31

Vissza