gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Pályázat autómosó üzemeltetésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok cca. 641 m2 területű részének autómosó üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására1. A pályázat tárgya:
Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerint 15 évig tartó (egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható) határozott időtartamra bérbeadás útján hasznosítani kívánja a tulajdonát képező, Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz-ú ingatlanok cca. 641 m2 területű részét.
A pályázati felhívás szerinti bérlet tárgya (a továbbiakban: bérlemény): a Budaörs, külterület 058/2 és 058/8 hrsz -ú ingatlanok meg nem osztott, cca. 641 m2 területű része, amelyet a pályázati felhívás 1. melléklete szerinti helyszínrajz mutat be. A bérlemény területe megközelítőleg 641 m2, mely kis mértékben, a szerződéskötésig változhat, tekintettel a pályázat részeként elkészítendő tervek területigényére.

 


2. Bérleményen folytatható tevékenység:
Bérlő a bérlemény területén csak a jelen pályázati felhívásban leírt tevékenységet - autómosó üzemeltetését - folytathatja, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és egyéb előírások maradéktalan betartásával. A tevékenység ellátásához szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat, szükség esetén a közműkiváltásokat, közműbekötések kiépítését a bérlő saját költségén köteles beszerezni, elvégezni. A kiíró Önkormányzat kifejezetten kizár minden felelősséget arra vonatkozóan, hogy a területen az autómosó tevékenység megvalósítható. Engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni. A bérlemény közterület, ezért fokozott figyelemmel hasznosítható. Bérlő a bérlemény területén kívül más területet nem foglalhat el saját kizárólagos használatára, még ideiglenes tárolás, raktározás céljára sem. A bérlemény területén bérlő kizárólag olyan építményeket, eszközöket helyezhet el, melyek a szerződés megszűnésével eltávolíthatóak, az eredeti állapot helyreállítása érdekében.
Pályázó a bérleti szerződés megkötését követően köteles minden, a benyújtott pályázatában vállalt beruházást megvalósítani és tevékenységet folytatni, ezek körében különösen:
- a bérleményen autómosót létesíteni és üzemeltetni,
- az üzemeltetést a bérlemény birtokba adását követő legfeljebb 1 éven belül megkezdeni.
Amennyiben bérlő a vállalt kötelezettségeit határidőn belül nem - vagy felszólítás ellenére nem megfelelően - teljesíti, a bérleti jogviszony megszűnik és bérlő köteles a bérleményt 3 hónapon belül kártalanítási és elhelyezési igény nélkül visszaszolgáltatni.
Bérlő a bérleményt a határozott idő lejártakor, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnésekor köteles az átvételi állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaszolgáltatni.
A bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

 


3. A bérleti díj:
A pályázónak ajánlatot kell adnia a fizetendő bérleti díjra, amelynek legkisebb megajánlható mértéke nettó 404,-Ft/m²/hó+Áfa. A bérleti díjat a szerződés hatályba lépésének napjától köteles fizetni.
A bérleti díj mértéke a bérleti jogviszony ideje alatt évenként a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, fogyasztóiár-indexe alapján növekszik. Az első emelés 2023. január 1-jén esedékes.

 


4. Pályázati feltételek:
A pályázaton az vehet részt, aki
- természetes személy, vagy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,
- a pályázati kiírás szerinti feltételeket, valamint az Nvtv 11. § (11) és (12) bekezdése szerinti feltételeket vállalja,
- a pályázat benyújtási határidejéig 100.000- Ft, azaz százezer forint összegű pályázati biztosítékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 


5. A pályázat nyertese:
A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 


6. Az ajánlati kötöttség
A pályázat nyertesét a pályázat elbírálásáról szóló közlés kézhezvételétől számított 60 napig ajánlati kötöttség terheli. A nyertes pályázó ezen határidőn belül köteles a bérleti szerződést megkötni.

 


7. A pályázati biztosíték mértéke és befizetésének módja:
A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára 100.000,- Ft, azaz százezer forint összegű pályázati biztosítékot befizeti. A közlemény rovatba a „Pályázati biztosíték autómosó üzemeltetése” szöveget kérjük feltüntetni.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték
- ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,
- a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.
A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.
A szerződéses óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet legkésőbb a szerződés aláírása napjáig kell megfizetni. A szerződéses óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására az Önkormányzat részéről nem került sor. A nyertes pályázó számára a pályázati biztosíték a szerződéses óvadék összegébe beszámításra kerül.

 


8. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22. 12.00 óra

 


9. A pályázatra vonatkozó formai előírások:
A pályázatot
- írásban,
- aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,
- a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),
- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:
„Pályázat: Autómosó üzemeltetése”.

 


10. A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
- a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
- pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát
- a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét,
- igazolás a pályázati biztosíték befizetéséről,
- az autómosó telepítésére vonatkozó elképzelést, mely tartalmazza a közúti csatlakozások és a szükséges közmű bekötésekkel kapcsolatos elképzeléseket, valamint a látványtervet,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy:
o a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
o a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
o vállalja a benyújtott pályázatában ismertetett beruházások teljes körű megvalósítását saját költségén és felelősségére, valamint az autómosó tevékenység folytatását,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat
o a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
o a bérleményt megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a bérlemény megtekintését követően tette meg.
o az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
o az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül
o a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett
kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
o nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,
o 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 


11. A pályázatok bontása, hiánypótlás
A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.
A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,
- a pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette be,
- a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.
A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.
A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.
A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 


12. A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.
A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 


13. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben
- az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,
- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,
- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.
Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 


14. Egyéb információk:
A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).
A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV2040 városi televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.
Budaörs, 2021. szeptember 15.
Budaörs Város Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-09-22 09:18

Vissza