gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Értékesíti az önkormányzat a Szilvás területén lévő telkeit
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Szilvás elnevezésű területen található ingatlanjai értékesítésére.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 60/2021.(IX.15.) ÖKT számú határozata alapján Budaörs Város Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet a természetben Budaörsön, a „Szilvás” elnevezésű területen található, teljes egészében és részben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok dolog összességként történő értékesítésére


1. A pályázat tárgya
A Kiíró Budaörs Város Önkormányzata a jelen pályázati felhívás alapján lefolytatásra kerülő kétfordulós nyilvános pályázat keretében dolog összességként értékesíteni kívánja a természetben Budaörsön, a „Szilvás” elnevezésű területen található, teljes egészében és részben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok tulajdonjogát.
A Szilvás területén az Önkormányzat tulajdonában összesen 10 db, összesen 68.183 m2 területű ingatlan található belterületen, külterületen pedig, 202 db, összesen 238.587 m2 területű ingatlan, amelyből 131.136 m2 1/1 arányban, 107.451 m2 pedig részben önkormányzati tulajdonú ingatlan.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül 11 db, összesen 38.837 m2 területű ingatlan az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett közútként” van nyilvántartva, amelyből belterületi 4 db összesen 17.657 m2 és 7 db külterületi, összesen 21.180 m2 területű.
A Szilvás területét alkotó ingatlanokat, és az egyes ingatlanok területéből az Önkormányzat tulajdonában álló tulajdoni hányadokat és területnagyságot a jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A nyertes pályázó a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében részletesen felsorolt ingatlanok tulajdonjogát szerzi meg, a mellékletben feltüntetett tulajdoni hányaddal.
A területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett közútként” nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan adásvételi előszerződést köt az Önkormányzat, és ezekre az ingatlanokra a végleges adásvételi szerződést valamennyi ingatlan átminősítését követő 15 napon belül köti meg.


2. A terület bemutatása
A Budaörs Város területét átszelő M1-M7 autópályától és a vasúttól délre, Budaörs és Törökbálint határán fekszik a budaörsi úgynevezett Szilvás területe, mely a Budaörs Településszerkezeti Terve szerint „Különleges” besorolású terület (különleges rendeltetésű, rekreációs terület).
A terület szabálytalan alakú, nagy oldalarányú, hossztengelye Ny-K-i irányú. Felszíne kissé egyenetlen, hossz- és keresztirányban megközelítőleg sík. A terület, részben bekerített, főleg a magántulajdonban levő telkek. Felszínük változatos, természetes és telepített növényzettel borított, különböző mértékben gondozott.
A Szilvásban közművek nincsenek. Az E-közmű nyilvántartás szerint a K-i szélén elektromos vezeték van. A területet, kb. közepénél, É-D-i irányban az FCSM Zrt. vezetéke keresztezi. Vízelvezetésre a keleti oldalon nyitott árok szolgál.
Pályázó az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogok tudomásulvételén túl kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat tárgyát képező bármely ingatlanon a területre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor olyan közmű helyezkedik el, melyre vonatkozóan szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, a Nyertes pályázó/Vevő a Kiíró Önkormányzat felhívásától számított 60 napon belül köteles a szolgalmi jog jogosultjával ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban a szolgalmi jog alapítását megkötni és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni a szolgalmi jog jogosultjának költségviselése mellett, vagy az Önkormányzat választása szerint az Önkormányzat javára – az Önkormányzat költségviselése mellett – vezetékjog létesítéséhez és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a hozzájárulást az Önkormányzat felhívásától számított 15 napon belül megadni.
Amennyiben Nyertes pályázó/Vevő a fenti kötelezettségének a második felszólítást követően sem tesz eleget, a kötelezettségének teljesítéséig napi 5.000 Ft késedelmi kötbért köteles az Önkormányzat részére megfizetni.
A Kiíró Önkormányzat kifejezetten kizár minden jog- és kellékszavatosságot olyan közmű vonatkozásában, amelyre vonatkozóan vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásban nincs bejegyezve.

 


2.1. A Kiíró Önkormányzat területre vonatkozó hasznosítási elképzelése
A Szilvás hasznosítására vonatkozó elképzelés szerint kialakulhat egy kereskedelmi-szolgáltató övezet, melyben magas hozzáadott értéket előállító vállalatok részére irodaházakat, innovációs központot, valamint a technológiai parkban dolgozó munkavállalók igényeit kiszolgáló egyéb szolgáltató és kereskedelmi egységeket lehetne megvalósítani. /Gksz övezet/
Az iroda és kereskedelmi funkciójú területtől nyugatra pedig 5.000 m2 minimális területű ingatlanokat lehetne kialakítani, amelyeken gazdasági, termelői tevékenység folytatása is elképzelhető. /GIP övezet/
A beruházás paramétereire vonatkozó szakmai javaslat a következő:
- A területen ingatlanonként legfeljebb 1 szolgálati lakás helyezhető el.
- A beépíthetőség mértéke 45%, 10-12 m épületmagasság mellett.
- A minimális telekméret 5000 m², ennél kisebb alapterületű telek nem alakítható ki.
- Megfelelő, minimálisan 12-14 méter szélességű belső feltáró utat kell kialakítani.
- A Szilvás teljes területének 25%-át kereskedelmi-szolgáltató terület-felhasználásként kerül meghatározásra.
- Meg kell vizsgálni az optimális közlekedési hálózat kialakításának lehetőségeit.
- Hely biztosítása egy későbbi vasúti megálló számára.
- Opcionális lehetőség egy gyalogos felüljáró építése a Szilvásnak, az autópálya Északi oldalán lévő bevásárlóközponttal történő összekötése érdekében.
- Az iroda és kereskedelmi funkciójú területtől nyugatra pedig 5.000 m2 minimális területű ingatlanokat lehetne kialakítani, amelyeken gazdasági, termelői tevékenység folytatása is elképzelhető. /GIP övezet/

 


2.2. A Kiíró Önkormányzat számára a terület 2.1. pontban jelölt ipari övezettől eltérő célú, olyan hasznosítása is elfogadható, mely megvalósítása nem növeli jelentős mértékben Budaörs környezetterhelését, ezen belül különös figyelemmel annak közlekedési vonzatára. Ilyen lehet egy Különleges (K) övezet, mely beépíthető rekreációs, szállás jellegű, szabadidős, kulturális szórakoztató, egészségügyi, szociális, sport, oktatás, nevelés, kutatás-fejlesztés, vásár, kongresszus célú funkcióval.

 


3. Az ingatlanok ára
Az ingatlanok ára a következő:
- Belterületi ingatlanok ára összesen 818.196.000 Ft.
- Külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen 1.311.360.000 Ft.
- Külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen 967.059.000 Ft.
- A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú ingatlan vételára összesen 3.096.615.000 Ft.

 


4. Pályázat lebonyolítása:
Első forduló:
A pályázat első fordulójában bárki pályázatot nyújthat be, aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázati anyag: a pályázónak a terület hasznosítására, vonatkozó koncepciója, elképzelése.
Az első fordulót követően az Önkormányzat a hasznosítási elképzelésekről további információk beszerzése érdekében konzultációt tart a pályázókkal.
A pályázat második fordulójában az Önkormányzat csak olyan pályázótól kér ajánlatot, aki részt vett a konzultáción.
Második forduló:
A második forduló során a Kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázók közül azokat a pályázókat hívná fel az ingatlanok együttes vételárára ajánlattételre, amely pályázóknak a terület hasznosítására vonatkozó koncepciója, elképzelése az Önkormányzatnak terület hasznosítására vonatkozó elképzeléseihez illeszkedik.
A Kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázóktól ajánlatot kér be az ingatlanok együttes vételárára.
A vételár összegére a pályázónak az alábbiak szerint kell ajánlatot tennie:
- Belterületi ingatlanok vételára összesen.
- Külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételára összesen.
- Külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen.
- A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú ingatlan vételára összesen.

 


5. Bírálati szempont
A bírálati szempont a pályázat második fordulójában megajánlott vételár. A pályázat nyertese, akivel a Kiíró Önkormányzat megköti a pályázat tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést/előszerződést, az a pályázó, aki megfelel a pályázati feltételeknek és a pályázat második fordulójában a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

 


6. A vételár megfizetésének ütemezése
A Nyertes pályázónak/Vevőnek az adásvételi szerződés/előszerződés aláírásától számított 15 napon belül meg kell fizetnie az Eladó/Önkormányzat részére a már befizetésre került 50.000.000 Ft., azaz ötvenmillió forint pályázati biztosíték összegén túl további 1.000.000.000 Ft-ot, azaz egy milliárd forintot, amelyből 100.000.000 Ft., azaz százmillió forint szerződéses kötbérnek, 900.000.000 Ft., azaz kilencszázmillió forint pedig vételár előlegnek minősül. Az adásvételi szerződés aláírásával a befizetett pályázati biztosíték összege 50.000.000 Ft., azaz ötvenmillió forint a szerződés aláírásával szintén szerződéses biztosítékként funkcionál.
A vételár fennmaradó részét a területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának, vagy egy új településrendezési terv Önkormányzat által történő elfogadásának napjától számított 8. napon belül kell a Vevőnek megfizetnie az Önkormányzat részére. A településrendezési eszközök módosításának (vagy egy új településrendezési terv) hatályba lépésének a feltétele a teljes vételár megfizetése.

 


7. A pályázat első fordulójában a pályázat benyújtásának határideje
2021. november 29. (hétfő) 18 óra

 


8. Pályázati biztosíték
A pályázati biztosíték összege 50.000.000 Ft.; azaz ötvenmillió forint.
A pályázati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az legkésőbb a pályázat első fordulójának benyújtási határidejének napján jóváírásra kerüljön Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára. A közlemény rovatba a „Pályázati biztosíték Szilvás” szöveget kérjük feltüntetni.

 


8.1.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték abban az esetben, ha
a) ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,
b) a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.8.2.
A befizetett pályázati biztosíték az első fordulóban pályázatot benyújtó, de a második fordulóban ajánlat tételre fel nem hívott pályázók részére a pályázat első fordulójának elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül visszafizetésre a pályázó által megjelöl számlaszámra történő utalással.

 


8.3.
A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére Kiíró kamatot nem fizet.
A nyertes pályázó számára a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül és az adásvételi szerződés aláírásával szintén szerződéses biztosítékként funkcionál tovább.

 


8.4.
A pályázat második fordulójában ajánlattételre felhívott, de ajánlatot nem tévő pályázók részére azon nyilatkozatoknak az Önkormányzat által történő kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kerül visszafizetésre, amelyben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a pályázat második fordulójában nem kíván ajánlatot tenni.

 


9. Pályázati feltételek
A pályázaton részt vehet az a természetes személy, aki
a) a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,
b) a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon termőföld tulajdonszerzésére jogosult,
c) a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosíték összegét teljes egészében megfizette és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 


10. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a pályázat elbírálásától számított 90 nap. A nyertes pályázó ezen határidőn belül köteles az adásvételi szerződést és adásvételi előszerződést megkötni.

 


11. A pályázatra vonatkozó formai előírások
A pályázatot
a) írásban,
b) aláírva, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),
c) 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:
„Pályázat: Szilvás”.

 


12. A pályázatnak az első fordulóban legalább az alábbiakat kell tartalmaznia
- a pályázó nevét, címét egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
- pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát
- igazolás a pályázati biztosíték befizetéséről,
- a Szilvás területére vonatkozó hasznosítási terveit, lehetőség szerint telepítési tanulmánytervet, üzleti tervet, valamint a hasznosítás megvalósítására vállalt határidőt
- pályázó nyilatkozata arról, hogy:
o a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
o elfogadja az elbírálástól számított 90 napig tartó ajánlati kötöttséget
o a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
o a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
o A „Szilvás” területét megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a terület megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlanrészek birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
o a Szilvásra vonatkozó jogszabályokat megismerte,
o a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon termőföld tulajdonjogának megszerzésére jogosult.
- pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat
o 30 napnál nem régebbi igazolást a kiíró önkormányzattól a helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 


13. A pályázatnak az első fordulóban tartalmazni kell továbbá a pályázónak az ingatlan hasznosításával kapcsolatos alábbi tartalmú kötelezettségvállalási nyilatkozatait

 


13.1.
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pályázatában meghatározott felhívás 2.1. és/vagy 2.2. pontjában ismertetett hasznosítási elképzeléseket, beruházást, az ott meghatározott beépítése paraméterek keretein belül, vagy az általa a pályázatában ismertetett hasznosítási elképzeléseket, beruházást az ahhoz szükséges infrastruktúra kiépítésével az általa a pályázatában vállalt határidőn belül megvalósítja.

 


13.2.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázat nyertesként megvásárolt ingatlanok használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - más célra nem hasznosítja.

 


13.3.
A pályázónak kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázat nyerteseként megvásárolt ingatlanok területét a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 5 éves időtartamot követően legalább 2050-ig a jelen pályázati felhívás 2.1. pontjában meghatározott beépítési paraméterek keretein belül vagy a pályázó által a pályázatában ismertetett hasznosítási elképzeléseknek megfelelően hasznosítja.

 


13.4.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázat alapján a pályázat tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződésben és adásvételi előszerződésben vállalja a településrendezési eszközök módosításának vagy egy új településrendezési terv hatályba lépéséig, az Önkormányzat javára visszavásárlási jog alapítását az eredeti vételáron az adásvételi szerződés/előszerződés aláírásától számított 8 év időtartamra, arra az esetre, ha a jelen pályázati felhívás 13.3. pontjában meghatározott kötelezettségégének nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget.

 


13.5.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázati felhívás tárgyát képező ingatlanoknak a jelen pályázati felhívás 13.1. pontjában meghatározottak szerinti hasznosíthatósága érdekében szükséges intézkedéseket, infrastrukturális fejlesztéseket, stb. saját költségén és kockázatára megteszi. Ennek keretében vállalnia kell, hogy az Önkormányzattal történő együttműködés keretében megfinanszírozza és elkészítteti a szükséges településrendezési eszközök módosítását vagy egy új településrendezési tervet.

 


13.6.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázati felhívás 13.5. pontjában rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében településrendezési szerződést köt.
A pályázónak az adásvételi szerződés és adásvételi előszerződés aláírásától számított 6 hónapon belül el kell készíttetni a pályázati feltételeknek és az adásvételi szerződés és adásvételi előszerződés tartalmának megfelelő tartalmú és a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő, formai és tartalmi követelményeknek eleget tevő dokumentációkat, amelyek előfeltételei a településrendezési szerződés megkötésének. /Telepítési tanulmányterv és egyéb szükséges dokumentációk./

 


13.7.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy ha a vonatkozó településrendezési eszközök módosítása vagy egy új településrendezési terv az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon kívül más tulajdonában álló ingatlant is érintenek, abban az esetben a szükséges egyeztetéseket, megállapodásokat szintén saját költségén és kockázatára elvégzi. Vállalja az esetlegesen felmerülő kisajátítási, kártalanítási költségek viselését is.

 


14. A pályázatok bontása, hiánypótlás mindkét fordulóban:
A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét, valamint a pályázat második fordulójában a megajánlott vételárat.
A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,
- a pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette be,
- a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jelen kiírásnak és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15
munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.
A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.
A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 


15. A pályázat elbírálása:
Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 


15.1. Első forduló
A pályázatok értékelése:
A beérkezett pályázatokat a pályázókkal megtartott konzultációt követően az Önkormányzat értékeli, és az értékelés alapján választja ki azokat a pályázókat, akiket meghív a második fordulóba.
A beérkezett pályázatokat 5 fős bíráló bizottság értékeli.
A bíráló bizottság tagjai: Budaörs Város alpolgármestere, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, a város főépítésze, a Műszaki Ügyosztály vezetője, valamint egy további tag a Polgármesteri Hivatal részéről.
Az értékelés szempontja:
A pályázó által benyújtott hasznosítási elképzelés milyen mértékben van összhangban a Kiíró Önkormányzatnak a területre vonatkozó, a jelen pályázati felhívás 2.1. és 2.2 pontjaiban meghatározott hasznosítási elképzelésével.
A pályázat első fordulójában benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 45 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 


15.2.Második forduló
A pályázat második fordulójában benyújtott pályázatokat Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága javaslat alapján, a beadási határidőt követő 90 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.
A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés/előszerződés.

 


16. Eredménytelen pályázati eljárás
Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben
a) az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,
c) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodási érdekeit, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.
Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 


17. Egyéb információk

 


17.1. A területen található egyes ingatlanokra vonatkozó hatályos szerződések
A területen található 0954/4 helyrajzi számú ingatlan 300 m2 területű részére határozatlan idejű bérleti szerződés, a 12168 helyrajzi számú ingatlan 13.915 m2 területű részére vonatkozóan határozatlan idejű területhasználati szerződés van hatályban az Önkormányzat és magánszemélyek között. A szerződéseket az Önkormányzat a nyertes pályázóra átruházza.
A szerződések előzetes egyeztetés alapján megtekinthetőek a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, Budaörs, Szabadság út 134. II. emelet 226. számú irodájában.

 


17.2. A Nemzeti Földügyi Központ elővásárlási joga
A Nemzeti földalapról szól 2010. évi LXXXVII. törvény 25. §-a alapján a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján az államot megillető elővásárlási illetve vételi jogot az ott meghatározott módon a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) gyakorolja.

 


17.3. A területen található, osztatlan közös tulajdonú ingatlanok társtulajdonosainak az elővásárlási joga
Az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről szóló 2/2009. (VI. 24.) PK vélemény 9. pontja szerint, ha a tulajdonos az elővásárlási joggal terhelt dolgot, más dolgokkal együtt oszthatatlan szolgáltatásként (dologösszességként) akarja eladni köteles a kapott vételi ajánlatot az elővásárlásra jogosulttal közölni. Az elővásárlásra jogosult a dologösszesség egészére vonatkozó, vele közölt ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el. Ha az elővásárlásra jogosult kizárólag arra a dologra nézve tesz elfogadó nyilatkozatot, amelyre az elővásárlási joga vonatkozik, nyilatkozata új ajánlatnak minősül, így közte és a tulajdonos között a szerződés csak akkor jön létre, ha ajánlatát a tulajdonos elfogadja.

 


17.4. Az Önkormányzat együttműködése a Vevővel
Az Önkormányzat az általános együttműködési kötelezettségének teljesítésén túl vállalja, hogy Vevőnek a jelen pályázati felhívás 13.5.-13.6.-13.7. pontjai alapján vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges egyeztetések lefolytatásában közreműködik és az Önkormányzat számára elfogadható tartalmú megállapodásokat megköti az érintett magántulajdonossal, tulajdonosokkal. Ebben az esetben az Önkormányzat a megállapodás előkészítésével és annak végrehajtásával kapcsolatosan semmiféle költséget nem vállal. Ilyen költségek például a feltáró út, körforgalom megépítése, vállalható elemként gyalogoshíd megvalósítása a területnek az autópálya Északi oldalán lévő bevásárlóközponttal történő összekötése érdekében.

 


17.5. A pályázati felhívás mellékletei
1. számú melléklet: A „Szilvásban” található, részben, vagy egészben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok listája
2. számú melléklet: A terület ingatlanai felosztására és felhasználására vonatkozó javaslatot bemutató térképkivonat
17.6. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).
17.7. A pályázat nyilvánossága
A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV2040 városi televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.

 


Budaörs, 2021. szeptember
Budaörs Város Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-09-22 14:17

Vissza