gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Pályázat gázcseretelep üzemeltetésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Gázcseretelep üzemeltetése érdekében ad bérbe az önkormányzat egy telket az Arany János utcában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

103/2021. (XII.08.) számú határozata alapján

Budaörs Város Önkormányzata

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

171/2 helyrajzi számú, természetben az Arany János utcában található ingatlan

gázcseretelep üzemeltetése céljából történő bérbeadására

 

1. A pályázat tárgya

Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (10) bekezdése szerint határozatlan időtartamra 

bérbeadás útján hasznosítani kívánja a tulajdonát képező, Budaörs, 171/2 helyrajzi számú, a 

földhivatali nyilvántartás szerint az Arany János utcában található, „kivett telephely és gazdasági 

épület” megnevezésű, 1153 m² alapterületű ingatlant gázcseretelep üzemeltetése céljára.

 

 

2. A bérleményben folytatható tevékenység

Bérlő a bérlemény területén csak a jelen pályázati felhívásban leírt tevékenységet - gázcseretelep 

üzemeltetését - folytathatja, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és egyéb előírások 

maradéktalan betartásával. A tevékenység ellátásához szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat

a bérlő saját költségén köteles beszerezni.

Bérlő a gázcseretelepen háztartási, ipari, kereskedelmi, turista és motorikus gázpalackok cseréjét, 

illetve kemping gázpalackok töltését köteles biztosítani.

Pályázó köteles legkésőbb a bérleti szerződés megkötését követő 60 napon belül a gázcseretelep 

üzemeltetését megkezdeni. 

Amennyiben bérlő a vállalt kötelezettségeit határidőn belül nem - vagy felszólítás ellenére nem 

megfelelően - teljesíti, a bérleti jogviszony megszűnik és bérlő köteles a bérleményt 30 napon 

belül kártalanítási igény nélkül visszaszolgáltatni.

Bérlő a bérleményt - a szerződés bármely okból történő megszűnésekor - köteles az átvételi 

állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére 

visszaszolgáltatni.

Amennyiben Bérlő az ingatlanra vonatkozó kiürítési és birtokbaadási kötelezettségének a 

meghatározott határidőig nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult az ingatlant birtokba venni. 

Ebben az esetben az Önkormányzat jogosult az ingatlanban visszamaradt ingóságokat értékesíteni 

– melynek ellenértékét az elszállítással és az őrzéssel kapcsolatban felmerült költségeinek 

levonása után Bérlő részére 30 napon belül megfizeti –, vagy szociálisan rászorulók részére 

elajándékozni, vagy Bérlő költségén hulladéklerakóban elhelyezni. Bérlő nem jogosult az 

ingóságok ellenértékét követelni, amennyiben az ingóságok ajándékozásra kerülnek, vagy 

hulladéklerakóba kerülnek elhelyezésre, tehát ezekben az esetekben az ingóságok értékéről, 

illetőleg a megfizetésének követeléséről - jogcímtől függetlenül - Bérlő a bérleti szerződés 

aláírásával kifejezetten lemond.

A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, a bérleményt csak az 

Önkormányzat előzetes hozzájárulása esetén adhatja albérletbe. A bérlő a bérleményt nem adhatja 

másnak használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

Bérlő értéknövelő beruházást kizárólag az Önkormányzat előzetes hozzájárulása esetén végezhet a 

bérlemény területén. Cégtábla és üzletfelirat elhelyezéséhez a Budaörs Város Településképének 

védelméről szóló 28/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési 

eljárás lefolytatása szükséges.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó 

helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete alapján a tárgyi, valamint a 

vele szomszédos 171/1 helyrajzi számú ingatlan „nem beépíthető” besorolást kapott, melynek 

oka, hogy a távlati tervek szerint ezen két ingatlan területén egy átkötő út valósulna meg a 

Clementis László utca felé, az érintett ingatlanok felépítményeinek bontását követően.

 

 

3. A bérlet időtartama

A Kiíró a nyertes pályázóval határozatlan időtartamra köt bérleti szerződést.

 

 

4. A bérleti díj

A bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot adnia, amelynek legkisebb megajánlható mértéke

191.811,-Ft/hó+Áfa = bruttó 243.600,-Ft. Bérlő a bérleti díjat a szerződés hatályba lépésének 

napjától köteles fizetni. A bérleti szerződés hatályba lépésének napja a jelenleg hatályban lévő

bérleti szerződés megszűnésének napja. A jelenlegi szerződést hónap végére mondhatja fel az 

Önkormányzat, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig.

A bérleti díj minden évben emelkedik a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által 

közzétett inflációs ráta mértékével. A bérleti díj megemelésére első alkalommal 2023. január 1-jén 

kerül sor.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés megkötését követően 5 évente a bérleti díj 

aktuális mértékét felülvizsgálják, és azt indokolt esetben, az aktuális inflációs ráta mértékénél 

magasabb mértékben megemelik.

 

 

5. Pályázati feltételek

A pályázaton az vehet részt, aki

- természetes személy, vagy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

- a pályázati kiírás szerinti feltételeket, valamint az Nvtv 11. § (11) és (12) bekezdése 

szerinti feltételeket vállalja,

- a pályázat benyújtási határidejéig 100.000- Ft, azaz százezer forint összegű pályázati 

biztosítékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

 

6. A pályázat nyertese

A nyertes pályázó az, aki/amely a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű 

bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

 

 

7. Az ajánlati kötöttség

A pályázat nyertesét a pályázat elbírálásáról szóló közlés kézhezvételétől számított 60 napig 

ajánlati kötöttség terheli. A nyertes pályázó ezen határidőn belül köteles a bérleti szerződést 

megkötni.

 

 

8. A pályázati biztosíték mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank 

Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára 100.000,- Ft, azaz 

százezer forint összegű pályázati biztosítékot befizeti. A közlemény rovatba a „Pályázati 

biztosíték gázcseretelep üzemeltetése” szöveget kérjük feltüntetni. 

Nem jár vissza a pályázati biztosíték

- ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát 

visszavonta,

- a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból 

meghiúsul.

A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét 

idejére kamat nem igényelhető.

A szerződéses biztosíték /kaució/ mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet legkésőbb a 

szerződés aláírása napjáig kell megfizetni. A szerződéses biztosíték visszajár a szerződés bármely 

okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak 

felhasználására az Önkormányzat részéről nem került sor. A nyertes pályázó számára a pályázati 

biztosíték a szerződéses biztosíték összegébe beszámításra kerül. 

 

 

9. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11. 12.00 óra

 

 

10. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

- írásban,

- aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű 

aláírásával,

- a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 

134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:

„Pályázat: Gázcseretelep üzemeltetésére”.

 

 

11. A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

- a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail 

elérhetőségét,

- pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

- a pályázó által megfizetni ajánlott bérleti díj összegét,

- igazolás a pályázati biztosíték befizetéséről,

- pályázó nyilatkozata arról, hogy:

o a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

o a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő 

nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

o a gázcseretelepen háztartási, ipari, kereskedelmi, turista és motorikus gázpalackok 

cseréjét, illetve kemping gázpalackok töltését biztosítja

- pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi 

dokumentumokat/nyilatkozatokat

o a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,

o a bérleményt megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a 

bérlemény megtekintését követően tette meg. 

o az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó 

helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére, valamint a 

Budaörs Város Településképének védelméről szóló 28/2017.(IX.21.) 

önkormányzati rendeletére – megismerte,

o az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül 

o a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles 

cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági, 

egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, 

továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy 

módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy 

hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus 

igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, 

digitális tértivevény)

o nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási 

címpéldány másolatát,

o 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és 

nemleges NAV-igazolást.

 

 

12. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság 

jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, 

címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

- a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

- a pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette be,

- a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány 

pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek 

keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban 

meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A 

hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából 

történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó 

egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

 

13. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 

60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

 

14. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

- az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt 

feltételeknek,

- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, 

illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

 

15. Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 

226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV2040 városi televízióban, az ingatlan.com 

internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2021. december 8.

Budaörs Város Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-12-16 22:02

Vissza