gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Pályázat a Szilvás területén található ingatlanokra
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata kétfordulós pályázatot hirdet az M1-M7-es autópályától délre, Törökbálint határán fekvő Szilvás területén található ingatlanokra. A pályázat első fordulójában a pályázat benyújtásának határideje. 2022. február 25. (péntek) 14 óra

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 60/2021.(IX.15.) ÖKT számú határozata alapján Budaörs Város Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet a természetben Budaörsön, a „Szilvás” elnevezésű területen található, teljes egészében és részben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok dolog összességként történő értékesítésére.

 

1. A pályázat tárgya
A Kiíró Budaörs Város Önkormányzata a jelen pályázati felhívás alapján lefolytatásra kerülő
kétfordulós nyilvános pályázat keretében dolog összességként értékesíteni kívánja a
természetben Budaörsön, a „Szilvás” elnevezésű területen található, teljes egészében és részben
az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok tulajdonjogát.
A Szilvás területén az Önkormányzat tulajdonában összesen 10 db, összesen 68.183 m2 területű
ingatlan található belterületen, külterületen pedig, 202 db, összesen 238.587 m2 területű
ingatlan, amelyből 131.136 m2 1/1 arányban, 107.451 m2 pedig részben önkormányzati
tulajdonú ingatlan.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül 11 db, összesen 38.837 m2 területű ingatlan az

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett közútként” van
nyilvántartva, amelyből belterületi 4 db összesen 17.657 m2 és 7 db külterületi, összesen 21.180
m2 területű.
A Szilvás területét alkotó ingatlanokat, és az egyes ingatlanok területéből az Önkormányzat
tulajdonában álló tulajdoni hányadokat és területnagyságot a jelen pályázati felhívás 1. számú
melléklete tartalmazza. A nyertes pályázó a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében
részletesen felsorolt ingatlanok tulajdonjogát szerzi meg, a mellékletben feltüntetett tulajdoni
hányaddal.
A területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett
közútként” nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan adásvételi előszerződést köt az
Önkormányzat, és ezekre az ingatlanokra a végleges adásvételi szerződést valamennyi ingatlan
átminősítését követő 15 napon belül köti meg.

 

2. A terület bemutatása
A Budaörs Város területét átszelő M1-M7 autópályától és a vasúttól délre, Budaörs és
Törökbálint határán fekszik a budaörsi úgynevezett Szilvás területe, mely a Budaörs
Településszerkezeti Terve szerint „Különleges” besorolású terület (különleges rendeltetésű,
rekreációs terület).
A terület szabálytalan alakú, nagy oldalarányú, hossztengelye Ny-K-i irányú. Felszíne kissé
egyenetlen, hossz- és keresztirányban megközelítőleg sík. A terület, részben bekerített, főleg a magántulajdonban levő telkek. Felszínük változatos, természetes és telepített növényzettel

borított, különböző mértékben gondozott.
A Szilvásban közművek nincsenek. Az E-közmű nyilvántartás szerint a K-i szélén elektromos
vezeték van. A területet, kb. közepénél, É-D-i irányban az FCSM Zrt. vezetéke keresztezi.
Vízelvezetésre a keleti oldalon nyitott árok szolgál.
Pályázó az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogok tudomásulvételén túl
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat tárgyát képező bármely ingatlanon a
területre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor olyan közmű helyezkedik el, melyre
vonatkozóan szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, a Nyertes
pályázó/Vevő a Kiíró Önkormányzat felhívásától számított 60 napon belül köteles a szolgalmi
jog jogosultjával ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban a szolgalmi jog
alapítását megkötni és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni a szolgalmi jog
jogosultjának költségviselése mellett, vagy az Önkormányzat választása szerint az
Önkormányzat javára – az Önkormányzat költségviselése mellett – vezetékjog létesítéséhez és
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a hozzájárulást az Önkormányzat felhívásától számított
15 napon belül megadni.
Amennyiben Nyertes pályázó/Vevő a fenti kötelezettségének a második felszólítást követően
sem tesz eleget, a kötelezettségének teljesítéséig napi 5.000 Ft késedelmi kötbért köteles az
Önkormányzat részére megfizetni.
A Kiíró Önkormányzat kifejezetten kizár minden jog- és kellékszavatosságot olyan közmű
vonatkozásában, amelyre vonatkozóan vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásban nincs
bejegyezve.

2.1. A Kiíró Önkormányzat területre vonatkozó hasznosítási elképzelése
A Szilvás hasznosítására vonatkozó elképzelés szerint kialakulhat egy kereskedelmi-szolgáltató
övezet, melyben magas hozzáadott értéket előállító vállalatok részére irodaházakat, innovációs
központot, valamint a technológiai parkban dolgozó munkavállalók igényeit kiszolgáló egyéb
szolgáltató és kereskedelmi egységeket lehetne megvalósítani. /Gksz övezet/
Az iroda és kereskedelmi funkciójú területtől nyugatra pedig 5.000 m2 minimális területű
ingatlanokat lehetne kialakítani, amelyeken gazdasági, termelői tevékenység folytatása is
elképzelhető. /GIP övezet/
A beruházás paramétereire vonatkozó szakmai javaslat a következő:
- A területen ingatlanonként legfeljebb 1 szolgálati lakás helyezhető el.
- A beépíthetőség mértéke 45%, 10-12 m épületmagasság mellett.
- A minimális telekméret 5000 m2, ennél kisebb alapterületű telek nem alakítható ki.
- Megfelelő, minimálisan 12-14 méter szélességű belső feltáró utat kell kialakítani.
- A Szilvás teljes területének 25%-át kereskedelmi-szolgáltató terület-felhasználásként
kerül meghatározásra.
- Meg kell vizsgálni az optimális közlekedési hálózat kialakításának lehetőségeit.
- Hely biztosítása egy későbbi vasúti megálló számára.
- Opcionális lehetőség egy gyalogos felüljáró építése a Szilvásnak, az autópálya Északi
oldalán lévő bevásárlóközponttal történő összekötése érdekében.

- Az iroda és kereskedelmi funkciójú területtől nyugatra pedig 5.000 m2 minimális
területű ingatlanokat lehetne kialakítani, amelyeken gazdasági, termelői tevékenység
folytatása is elképzelhető. /GIP övezet/

 

2.2. A Kiíró Önkormányzat számára a terület 2.1. pontban jelölt ipari övezettől eltérő célú,
olyan hasznosítása is elfogadható, mely megvalósítása nem növeli jelentős mértékben
Budaörs környezetterhelését, ezen belül különös figyelemmel annak közlekedési
vonzatára. Ilyen lehet egy Különleges (K) övezet, mely beépíthető rekreációs, szállás
jellegű, szabadidős, kulturális szórakoztató, egészségügyi, szociális, sport, oktatás,
nevelés, kutatás-fejlesztés, vásár, kongresszus célú funkcióval.

 

3. Az ingatlanok ára
Az ingatlanok ára a következő:
- Belterületi ingatlanok ára összesen 818.196.000 Ft.
- Külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen
1.311.360.000 Ft.
- Külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen 967.059.000 Ft.
- A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú
ingatlan vételára összesen 3.096.615.000 Ft.

4. Pályázat lebonyolítása:
Első forduló:
A pályázat első fordulójában bárki pályázatot nyújthat be, aki megfelel a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek. A pályázati anyag: a pályázónak a terület hasznosítására,
vonatkozó koncepciója, elképzelése.
Az első fordulót követően az Önkormányzat a hasznosítási elképzelésekről további információk
beszerzése érdekében konzultációt tart a pályázókkal.
A pályázat második fordulójában az Önkormányzat csak olyan pályázótól kér ajánlatot, aki
részt vett a konzultáción.
Második forduló:
A második forduló során a Kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázók közül azokat a
pályázókat hívná fel az ingatlanok együttes vételárára ajánlattételre, amely pályázóknak a
terület hasznosítására vonatkozó koncepciója, elképzelése az Önkormányzatnak terület
hasznosítására vonatkozó elképzeléseihez illeszkedik.
A Kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázóktól
ajánlatot kér be az ingatlanok együttes vételárára.
A vételár összegére a pályázónak az alábbiak szerint kell ajánlatot tennie:
- Belterületi ingatlanok vételára összesen.
- Külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételára összesen.

- Külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen.
- A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú
ingatlan vételára összesen.

 

5. Bírálati szempont
A bírálati szempont a pályázat második fordulójában megajánlott vételár. A pályázat nyertese,
akivel a Kiíró Önkormányzat megköti a pályázat tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó
adásvételi szerződést/előszerződést, az a pályázó, aki megfelel a pályázati feltételeknek és a
pályázat második fordulójában a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

 

6. A vételár megfizetésének ütemezése
A Nyertes pályázónak/Vevőnek az adásvételi szerződés/előszerződés aláírásától számított 15
napon belül meg kell fizetnie az Eladó/Önkormányzat részére a már befizetésre került
50.000.000 Ft., azaz ötvenmillió forint pályázati biztosíték összegén túl további 1.000.000.000
Ft-ot, azaz egy milliárd forintot, amelyből 100.000.000 Ft., azaz százmillió forint szerződéses
kötbérnek, 900.000.000 Ft., azaz kilencszázmillió forint pedig vételár előlegnek minősül. Az
adásvételi szerződés aláírásával a befizetett pályázati biztosíték összege 50.000.000 Ft., azaz
ötvenmillió forint a szerződés aláírásával szintén szerződéses biztosítékként funkcionál.
A vételár fennmaradó részét a területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának,
vagy egy új településrendezési terv Önkormányzat által történő elfogadásának napjától számított
8. napon belül kell a Vevőnek megfizetnie az Önkormányzat részére. A településrendezési
eszközök módosításának (vagy egy új településrendezési terv) hatályba lépésének a feltétele a
teljes vételár megfizetése.

 

7. A pályázat első fordulójában a pályázat benyújtásának határideje
2022. február 25. (péntek) 14 óra

8. Pályázati biztosíték
A pályázati biztosíték összege 50.000.000 Ft.; azaz ötvenmillió forint.
A pályázati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az legkésőbb a pályázat első fordulójának
benyújtási határidejének napján jóváírásra kerüljön Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára. A közlemény rovatba
a „Pályázati biztosíték Szilvás” szöveget kérjük feltüntetni.

8.1.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték abban az esetben, ha

a) ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát
visszavonta,
b) a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból
meghiúsul.

 

8.2.
A befizetett pályázati biztosíték az első fordulóban pályázatot benyújtó, de a második fordulóban
ajánlat tételre fel nem hívott pályázók részére a pályázat első fordulójának elbírálását követő 15
munkanapon belül kerül visszafizetésre a pályázó által megjelöl számlaszámra történő utalással.

8.3.
A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné
nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére
Kiíró kamatot nem fizet.
A nyertes pályázó számára a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül és az adásvételi
szerződés aláírásával szintén szerződéses biztosítékként funkcionál tovább.

8.4.
A pályázat második fordulójában ajánlattételre felhívott, de ajánlatot nem tévő pályázók részére
azon nyilatkozatoknak az Önkormányzat által történő kézhezvételétől számított 15 munkanapon
belül kerül visszafizetésre, amelyben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a pályázat második
fordulójában nem kíván ajánlatot tenni.

 

9. Pályázati feltételek
A pályázaton részt vehet az a természetes személy, aki
a) a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,
b) a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon termőföld tulajdonszerzésére
jogosult,
c) a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosíték összegét teljes egészében megfizette
és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

10. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a pályázat elbírálásától számított 90 nap. A nyertes pályázó ezen határidőn
belül köteles az adásvételi szerződést és adásvételi előszerződést megkötni.

 

11. A pályázatra vonatkozó formai előírások
A pályázatot
a) írásban,
b) aláírva, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság
út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),
c) 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével:
„Pályázat: Szilvás”.

 

12. A pályázatnak az első fordulóban legalább az alábbiakat kell tartalmaznia
- a pályázó nevét, címét egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
- pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát
- igazolás a pályázati biztosíték befizetéséről,

- a Szilvás területére vonatkozó hasznosítási terveit, lehetőség szerint telepítési
tanulmánytervet, üzleti tervet, valamint a hasznosítás megvalósítására vállalt határidőt
- pályázó nyilatkozata arról, hogy:
o a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
o elfogadja az elbírálástól számított 90 napig tartó ajánlati kötöttséget
o a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő
nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
o a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
o A „Szilvás” területét megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte,
ajánlatát a terület megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését
követően az ingatlanrészek birtokba adásán túl semmilyen követelést nem
támaszt az Önkormányzat felé,
o a Szilvásra vonatkozó jogszabályokat megismerte,
o a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon termőföld
tulajdonjogának megszerzésére jogosult.

- pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi
dokumentumokat/nyilatkozatokat
o 30 napnál nem régebbi igazolást a kiíró önkormányzattól a helyi adók
megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

13. A pályázatnak az első fordulóban tartalmazni kell továbbá a pályázónak az ingatlan
hasznosításával kapcsolatos alábbi tartalmú kötelezettségvállalási nyilatkozatait

13.1.
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pályázatában meghatározott felhívás
2.1. és/vagy 2.2. pontjában ismertetett hasznosítási elképzeléseket, beruházást, az ott
meghatározott beépítése paraméterek keretein belül, vagy az általa a pályázatában ismertetett
hasznosítási elképzeléseket, beruházást az ahhoz szükséges infrastruktúra kiépítésével az általa
a pályázatában vállalt határidőn belül megvalósítja.

 

13.2.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázat
nyertesként megvásárolt ingatlanok használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és
ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a
tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a (3) bekezdésben meghatározott esetek
kivételével - más célra nem hasznosítja.

13.3.
A pályázónak kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázat nyerteseként
megvásárolt ingatlanok területét a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 5 éves időtartamot követően legalább
2050-ig a jelen pályázati felhívás 2.1. pontjában meghatározott beépítési paraméterek keretein
belül vagy a pályázó által a pályázatában ismertetett hasznosítási elképzeléseknek megfelelően
hasznosítja.

 

13.4.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázat alapján a pályázat
tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződésben és adásvételi előszerződésben
vállalja a településrendezési eszközök módosításának vagy egy új településrendezési terv
hatályba lépéséig, az Önkormányzat javára visszavásárlási jog alapítását az eredeti vételáron az
adásvételi szerződés/előszerződés aláírásától számított 8 év időtartamra, arra az esetre, ha a
jelen pályázati felhívás 13.3. pontjában meghatározott kötelezettségégének nem, vagy nem
teljes mértékben tesz eleget.

13.5.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázati felhívás tárgyát képező
ingatlanoknak a jelen pályázati felhívás 13.1. pontjában meghatározottak szerinti
hasznosíthatósága érdekében szükséges intézkedéseket, infrastrukturális fejlesztéseket, stb.
saját költségén és kockázatára megteszi. Ennek keretében vállalnia kell, hogy az
Önkormányzattal történő együttműködés keretében megfinanszírozza és elkészítteti a
szükséges településrendezési eszközök módosítását vagy egy új településrendezési tervet.

13.6.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a jelen pályázati felhívás 13.5.
pontjában rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében településrendezési szerződést köt.
A pályázónak az adásvételi szerződés és adásvételi előszerződés aláírásától számított 6
hónapon belül el kell készíttetni a pályázati feltételeknek és az adásvételi szerződés és
adásvételi előszerződés tartalmának megfelelő tartalmú és a vonatkozó jogszabályi
feltételeknek megfelelő, formai és tartalmi követelményeknek eleget tevő dokumentációkat,
amelyek előfeltételei a településrendezési szerződés megkötésének. /Telepítési tanulmányterv
és egyéb szükséges dokumentációk./

13.7.
A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy ha a vonatkozó településrendezési
eszközök módosítása vagy egy új településrendezési terv az Önkormányzat tulajdonát képező
ingatlanon kívül más tulajdonában álló ingatlant is érintenek, abban az esetben a szükséges
egyeztetéseket, megállapodásokat szintén saját költségén és kockázatára elvégzi. Vállalja az
esetlegesen felmerülő kisajátítási, kártalanítási költségek viselését is.

 

14. A pályázatok bontása, hiánypótlás mindkét fordulóban:
A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság
jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét,
címét, valamint a pályázat második fordulójában a megajánlott vételárat.
A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,
- a pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette be,
- a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jelen kiírásnak és/vagy a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány
pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15

munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek
keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.
A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban
meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.
A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.
A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat
elbírálásából történő kizárást eredményez.

15. A pályázat elbírálása:
Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

15.1. Első forduló
A pályázatok értékelése:
A beérkezett pályázatokat a pályázókkal megtartott konzultációt követően az Önkormányzat
értékeli, és az értékelés alapján választja ki azokat a pályázókat, akiket meghív a második
fordulóba.
A beérkezett pályázatokat 5 fős bíráló bizottság értékeli.
A bíráló bizottság tagjai: Budaörs Város alpolgármestere, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, a város főépítésze, a Műszaki
Ügyosztály vezetője, valamint egy további tag a Polgármesteri Hivatal részéről.
Az értékelés szempontja:
A pályázó által benyújtott hasznosítási elképzelés milyen mértékben van összhangban a Kiíró
Önkormányzatnak a területre vonatkozó, a jelen pályázati felhívás 2.1. és 2.2 pontjaiban
meghatározott hasznosítási elképzelésével.
A pályázat első fordulójában benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság javaslata alapján a
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 45 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

15.2.Második forduló
A pályázat második fordulójában benyújtott pályázatokat Budaörs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el a Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága javaslat alapján, a beadási határidőt követő 90 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.
A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval
is megköthető az adásvételi szerződés/előszerződés.

 

16. Eredménytelen pályázati eljárás
Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben
a) az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt
feltételeknek,
c) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati
vagyongazdálkodási érdekeit, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az
önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta
előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

17. Egyéb információk

17.1. A területen található egyes ingatlanokra vonatkozó hatályos szerződések
A területen található 0954/4 helyrajzi számú ingatlan 300 m2 területű részére határozatlan idejű
bérleti szerződés, a 12168 helyrajzi számú ingatlan 13.915 m2 területű részére vonatkozóan
határozatlan idejű területhasználati szerződés van hatályban az Önkormányzat és
magánszemélyek között. A szerződéseket az Önkormányzat a nyertes pályázóra átruházza.
A szerződések előzetes egyeztetés alapján megtekinthetőek a Budaörsi Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, Budaörs, Szabadság út 134. II. emelet 226. számú
irodájában.

17.2. A Nemzeti Földügyi Központ elővásárlási joga
A Nemzeti földalapról szól 2010. évi LXXXVII. törvény 25. §-a alapján a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján az államot megillető elővásárlási
illetve vételi jogot az ott meghatározott módon a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) gyakorolja.

17.3. A területen található, osztatlan közös tulajdonú ingatlanok társtulajdonosainak az
elővásárlási joga
Az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről szóló 2/2009. (VI. 24.) PK
vélemény 9. pontja szerint, ha a tulajdonos az elővásárlási joggal terhelt dolgot, más dolgokkal
együtt oszthatatlan szolgáltatásként (dologösszességként) akarja eladni köteles a kapott vételi
ajánlatot az elővásárlásra jogosulttal közölni. Az elővásárlásra jogosult a dologösszesség
egészére vonatkozó, vele közölt ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el. Ha az
elővásárlásra jogosult kizárólag arra a dologra nézve tesz elfogadó nyilatkozatot, amelyre az
elővásárlási joga vonatkozik, nyilatkozata új ajánlatnak minősül, így közte és a tulajdonos
között a szerződés csak akkor jön létre, ha ajánlatát a tulajdonos elfogadja.


17.4. Az Önkormányzat együttműködése a Vevővel
Az Önkormányzat az általános együttműködési kötelezettségének teljesítésén túl vállalja, hogy
Vevőnek a jelen pályázati felhívás 13.5.-13.6.-13.7. pontjai alapján vállalt kötelezettségeinek
teljesítése érdekében a szükséges egyeztetések lefolytatásában közreműködik és az
Önkormányzat számára elfogadható tartalmú megállapodásokat megköti az érintett
magántulajdonossal, tulajdonosokkal. Ebben az esetben az Önkormányzat a megállapodás
előkészítésével és annak végrehajtásával kapcsolatosan semmiféle költséget nem vállal. Ilyen
költségek például a feltáró út, körforgalom megépítése, vállalható elemként gyalogoshíd
megvalósítása a területnek az autópálya Északi oldalán lévő bevásárlóközponttal történő
összekötése érdekében.

17.5. A pályázati felhívás mellékletei
1. számú melléklet: A „Szilvásban” található, részben, vagy egészben az Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanok listája
2. számú melléklet: A terület ingatlanai felosztására és felhasználására vonatkozó
javaslatot bemutató térképkivonat

17.6. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki
Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet
226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).

17.7. A pályázat nyilvánossága
A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV2040 városi televízióban, az ingatlan.com
internetes portálján.

Budaörs, 2021. szeptember

 

Budaörs Város Önkormányzata


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-12-20 19:24

Vissza