gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Pályázat egy frankhegyi telek bérbevételére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet egy Puttony utcai, 1979 négyzetméteres telek bérbeadására. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17. péntek 12.00 óra

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága

100/2021. (XI.29.) TFKVB sz. határozata alapján

Budaörs Város Önkormányzata

nyilvános pályázatot hirdet a

 

a 8908 helyrajzi számú természetben Budaörsön a Puttony utcában található,1979 m2 területű

önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

A pályázat tárgya:

 

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, 8908 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Puttony utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1979 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, ingatlant.

 

Bérlő a bérleti időtarama alatt köteles a növényvédelmi előírások szerint a bérleményt gondozni, karbantartani, állagának megóvásáról gondoskodni.

 

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan a város központjától É-ra, a Frankhegyen található, a Puttony utca és az Erdész utca között, enyhén lejtős felszínű hosszúkás alakú, bekerítetlen telek. A szomszédos ingatlanok jelentős része használaton kívül áll, így a telekhatárok nem állapíthatók meg szemrevételezéssel.  Övezeti besorolása: HÜ/I-1, beépíthetősége 10%. Az ingatlanon a közművek közül jelenleg csak a villamosenergia-szolgáltatás megoldott.

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

A bérlet időtartama:

 

A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól.

 

A bérleti díj:

 

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke:24.130,- Ft+ÁFA/hó

 

Pályázati biztosíték:

 

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig a pályázati biztosítékot Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára átutalja. A pályázati biztosíték összegea megajánlott bruttó bérleti díj 3 havi összege.

 

Nem jár vissza a pályázati biztosíték

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték összege a bérleti szerződés megkötésével szerződéses óvadéknak minősül. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

Bérleti jog:

A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, az ingatlant nem adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

 

Felmondás:

Rendes felmondás sem Bérlőt, sem Bérbeadót nem illeti meg. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. A Bérlőnek a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosítékot megfizette és az erről szóló bizonylatot bemutatta.

 

A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

Csak érvényes pályázat kerül elbírálásra.

 

Az ajánlati kötöttség:

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

  • · a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
  • · pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
  • · igazolás a pályázati biztosíték befizetéséről,
  • · az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében,
  • · a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (pl.:füvesítés, növénytermesztés)
  • · a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
  • · a pályázó által ajánlott bérleti díj összege
  • · a személyes adatok pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulás

 

 

A pályázatok bontása

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

 

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette be,

-        apályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2022.  június 17. péntek 12.00 óra

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben).

 

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 8908 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

 

Hiánypótlás

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Irodája a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

 

A pályázat nyerteseaz eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

 

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

További felvilágosítást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán, a 06/23-447-860-as telefonszámon lehet kérni.

 

Budaörs, 2022.

 

                                                                               Budaörs Város Önkormányzata


 

NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott .................................................... nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

 

 

 

Kelt:

 

 

....................................

pályázó aláírása

 2022-04-27 18:48

Vissza