gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Pályázati felhívás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a a 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, az Erdész utcában található, 710 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

 

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 81/2023. (V.15.) TFKVB sz. határozata alapján

Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a

 

a 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, az Erdész utcában található,

710 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

 

A pályázat tárgya:

 

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, az Erdész utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 710 m2 területű, „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű ingatlant.

 

Az Ingatlan bemutatása:

 

Az Ingatlan természetben Budaörs Frankhegy nevű részén, az Erdész utcában, csendes, nyugodt környezetben található. Ideális pihenni, kertészkedni vágyók számára.

 

Az utca kb. 5 % emelkedésű, töredezett aszfalt burkolatú, egysávos, járda nincs. Az utcában csak elektromos vezetékek vannak, más közmű nincs, azonban Bérlő számára az elektromos áram Ingatlanra történő bekötése engedélyezett azzal a feltétellel, hogy Bérlő vállalja a bekötés és az elektromos áramfogyasztás költségeinek megfizetését, és a szolgáltatóval a közműszerződést saját nevére megköti. Ebben az esetben a bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő a közműbekötéssel összefüggésben az Önkormányzattal szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthat.

 

A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz) 1 km-en belül elérhető. Személygépkocsival parkolni az ingatlanok területén és helyenként az utcán lehet.

A telek nagy oldalarányú, megközelítőleg téglalap alakú, hossztengelye ÉK-DNy-i irányú. Felszíne az utca szintjénél kb. 2,0 m-rel magasabban kezdődik. Az utcai kerítéstől hossz- és keresztirányban is kb. 5 % lejtésű. Jobb oldala bekerítetlen, többi oldalán drótfonatú kerítés található. Felszínén 1-1 cseresznye-, alma-, barack-, szilva- és körtefa van, a talajon természetes növésű gyep található. Az Ingatlan rendezett.

 

A területen egy 2,10 x 3,10 = 6,50 m2-es, fémlemez falakkal, ferde hullámpala tetővel épült gazdasági épület található. Közmű csatlakozás nincs.

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

A bérbeadás célja: mezőgazdasági tevékenység folytatása

Bérlő a bérleti időtartam alatt köteles a növényvédelmi előírások szerint a bérleményt gondozni, karbantartani, állagának megóvásáról gondoskodni!

 

A bérlet időtartama:

 

A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól.

 

A bérleti díj:

 

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke: 25.538,- Ft + ÁFA/hó.

A téli hónapokban (december-január-február) a bérleti díjfizetési kötelezettség szünetel.

 

Pályázati óvadék és megfizetésének módja:

 

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig a pályázati óvadékot Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára átutalja. A pályázati óvadék összege a megajánlott bruttó bérleti díj 2 havi összege.

 

Nem jár vissza a pályázati óvadék:

-            ha  a  nyertes  pályázó  az  ajánlati  kötöttség  időtartamának  lejárata  előtt  ajánlatát visszavonta,

-            a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett pályázati óvadék sikertelen pályázat vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati óvadék összege a bérleti szerződés megkötésével szerződéses óvadéknak minősül. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

Bérleti jog:

Bérlő  a  bérleti  szerződésből  fakadó  jogait  nem  ruházhatja  át,  az  ingatlant  nem  adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

 

Bérbeadó jogosult előzetes értesítést követően ellenőrizni az Ingatlant.

 

Felmondás:

Rendes felmondás sem Bérlőt, sem Bérbeadót nem illeti meg. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. Bérlőnek a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton az vehet részt, aki

-               természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-               a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-               a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati óvadékot megfizette és az erről szóló bizonylatot bemutatta.

 

A pályázat nyertese:

A  pályázati  résztvevők  közül  az  a  nyertes,  aki  a  pályázati  feltételeknek  megfelel  és  a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

Csak érvényes pályázat kerül elbírálásra.

 

Az ajánlati kötöttség:

A pályázat nyertesét az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, amely ideig a pályázatában meghatározott feltételekkel köteles bérleti szerződést kötni.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 • ·a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • ·pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
 • · igazolás a pályázati óvadék befizetéséről,
  • ·az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy      pályázó esetében,
  • ·a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (pl.: kertészkedés, kertművelés, növénytermesztés, területgondozás, füvesítés)
 • ·a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
 • ·a pályázó által ajánlott bérleti díj összege
  • ·a   személyes   adatok   pályázattal   összefüggő   nyilvántartásához   és   kezeléséhez   való hozzájárulás

 

A pályázatok bontása

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-            a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-            a pályázó a pályázati óvadékot nem fizette be,

-            a  pályázat  vagy  a  pályázó  nem  felel  meg  a  pályázati  felhívásban,  illetve  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:         2023. június 16. 11.00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben).

 

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 8948/4 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

 

Hiánypótlás

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Irodája a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

 

A pályázat nyertese az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

 

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

További felvilágosítást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán, a 06/23- 447-861-as telefonszámon lehet kérni.

 

Budaörs, 2023.

 

Budaörs Város Önkormányzata

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budaörs Város Önkormányzatának

 

a 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Erdész utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázatához

 

 

 

 1. 1.  A  pályázó  (magánszemély):  (Felhívjuk  szíves  figyelmét  arra,  hogy  csak  a hiánytalanul, nyomtatott betűvel vagy géppel kitöltött adatlapot fogadjuk el!)

 

Neve:                                             ...........................................................................................

Lakóhelye:                                     ...........................................................................................

Telefonszáma:                               ...........................................................................................

E-mail címe:                                                       ...........................................................................................

 

Adóazonosítója:                             ...........................................................................................

Bankszámlaszáma:                        ...........................................................................................

Számlavezető bank neve:           ...........................................................................................

 

 1. A pályázó által az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység ismertetése:

 

 

 

 1. 3.  A pályázó által ajánlott bérleti díj összege: ……………….……. ,-Ft + ÁFA/hó Budaörs, 2023. .....................................

 

………………………………………………….. aláírás

 

NYILATKOZAT

(magánszemély pályázó)

 

 

 

 

Alulírott,    ………….…………………………..

 

 

a)        kijelentem,  hogy  a  pályázatban  foglalt  adatok,  információk  valódiak,  hitelesek  és hatályosak,

b)        kijelentem, hogy Budaörs Város Önkormányzata felé fennálló köztartozásom nincs,

c)        tudomásul veszem, hogy mint pályázó adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik,

d)        kijelentem,  hogy  az  adatlapon  feltüntetett  személyes  adatok  pályázattal  összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok,

e)        kijelentem,     hogy     a    pályázati     kiírásban     foglalt     feltételek     teljesítésére                     vonatkozó kötelezettségeket vállalom,

f)         kijelentem, hogy a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosítékot megfizettem, és az erről szóló bizonylatot bemutattam.

 

 

Budaörs, 2023. .....................................

 

 

 

 

………………………………………………….. aláírás

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budaörs Város Önkormányzatának

 

a 8948/4 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Erdész utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázatához

 

 

 1. 1.  A pályázó (társaság): (Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy csak a hiánytalanul,

nyomtatott betűvel vagy géppel kitöltött adatlapot fogadjuk el!)

 

Társaság neve:                             ...........................................................................................

Vezető neve:                                ...........................................................................................

Titulusa:                                        ...........................................................................................

Székhely:                                       ...........................................................................................

Telephely:                                      ...........................................................................................

E-mail cím:                                                       ...........................................................................................

Adószáma:                                     ...........................................................................................

Bírósági/cégbírósági

bejegyzés száma:                         ...........................................................................................

Bankszámla száma:                     ...........................................................................................

Számlavezető bank neve:           ...........................................................................................

Kapcsolattartó neve:                   ...........................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

(e-mail, telefon):                          ...........................................................................................

 1. A pályázó által az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység ismertetése:

 

 

 

 

 

 

 1. 3.  A pályázó által ajánlott bérleti díj összege: ……………….……. ,-Ft + ÁFA/hó Budaörs, 2023. .....................................

 

………………………………………………….. aláírás

 

NYILATKOZAT

(társaság)

 

 

Alulírott………….……………,            mint     a    ……………….……………………                                                        (székhely:

………………………….….., cégjegyzékszáma: ……..……….) képviselője

 

g)        kijelentem, hogy az általam képviselt társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

h)        kijelentem,  hogy  a  pályázatban  foglalt  adatok,  információk  valódiak,  hitelesek  és hatályosak,

i)          kijelentem, hogy az általam képviselt társaságnak Budaörs Város Önkormányzata felé fennálló köztartozása nincs,

j)          tudomásul veszem, hogy mint pályázó adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik,

k)        kijelentem,  hogy  az  adatlapon  feltüntetett  személyes  adatok  pályázattal  összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok,

l)          kijelentem,     hogy    a    pályázati     kiírásban     foglalt     feltételek     teljesítésére                     vonatkozó kötelezettségeket vállalom,

m)      kijelentem, hogy a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosítékot megfizettem, és az erről szóló bizonylatot bemutattam.

 

 

Budaörs, 2023. .....................................

 

 

………………………………………………….. aláírásKapcsolódó dokumentumok:

2023-05-24 15:18

Vissza