gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a a 10789 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szajkó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 828 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága

115/2023. (IX.04.) TFKVB sz. határozata alapján

Budaörs Város Önkormányzata

nyilvános pályázatot hirdet a

 

a 10789 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szajkó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 828 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

A pályázat tárgya:

 

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező,10789 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Szajkó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 828 m2 területű, „kivett beépítetlen terület”megnevezésűingatlant.

 

Bérlő a bérleti időtarama alatt köteles a növényvédelmi előírások szerint a bérleményt gondozni, karbantartani, állagának megóvásáról gondoskodni.

 

Az ingatlan bemutatása:

 

Az Ingatlan Budaörs város központjától D-re, Kamaraerdő városrészben, a Szajkó utcában található, a Fácán u. sarkának közelében, jellemzően nem lakott területen.  A vizsgált ingatlan sík felszínű, téglalap alakú.  Az ingatlan környezetében többnyire telkek találhatók, kissé távolabb lakóházak is állnak. Övezeti besorolása Lke-3/SZ intenzív, szabadonálló, hegyvidéki kertvárosias lakóterület. Beépíthetősége 20 %. Az utcában csak áram és csatorna közmű van kiépítve. Gáz a szomszédos utcában, a víz két utcával távolabb áll rendelkezésre.

A telek területén található vasbeton szerkezetű garázs épület és a 45 m alapterületű fa szerkezetű hétvégi ház erősen felújítást igénylő állapotú.

Közmű tekintetében az ingatlanon villamos áram van.

Budaörs Város Önkormányzatának Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletének 2. § értelmében a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében, a területre vonatkozó helyi építési szabályzat felülvizsgálatát követő rendeletmódosítás hatálybalépéséig 2022. július 13. napjától a Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó területre változtatási tilalmat rendelt el.

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

A bérlet időtartama:

A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól.

 

A bérleti díj:

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke:          27.193,- Ft+Áfa/hó

 

 

 

Pályázati biztosíték:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig a pályázati biztosítékot Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára átutalja. A pályázati biztosíték összegea megajánlott bruttó bérleti díj 3 havi összege.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett pályázati biztosíték sikertelen pályázat vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték összege a bérleti szerződés megkötésével szerződéses óvadéknak minősül. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

Bérleti jog:

A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, az ingatlant nem adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

 

Felmondás:

Rendes felmondás sem Bérlőt, sem Bérbeadót nem illeti meg. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. A Bérlőnek a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosítékot megfizette és az erről szóló bizonylatot bemutatta.

 

A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

Csak érvényes pályázat kerül elbírálásra.

 

Az ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttséga pályázat benyújtásának határidejétőlszámított 90 nap.

 


 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • · a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
  • · pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát,
  • · igazolás a pályázati biztosíték befizetéséről,
  • · az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy     pályázó esetében,
  • · a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (pl.: füvesítés, növénytermesztés)
  • · a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
  • · a pályázó által ajánlott bérleti díj összege
  • · a személyes adatok pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulás
  • · pályázó nyilatkozatát arról, hogy Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megismerte, tudomásul vette, és a pályázat megnyerése esetén az abban foglalt tilalmakat betartja.

 

A pályázatok bontása

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

 

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó a pályázati biztosítékot nem fizette be,

-        a pályázat vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2023. november 1. 12.00 óra

        

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben).

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 10789 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

 

Hiánypótlás

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Irodája a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

 

A pályázat nyertese az eredményről szóló közlés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán, a 06/23-447-860-as telefonszámon lehet kérni.

 

Budaörs, 2023.

                                                                               Budaörs Város Önkormányzata


NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott .................................................... nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

 

 

 

Kelt:

 

 

....................................

pályázó aláírása

 

 2023-09-14 09:01

Vissza