gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 140/2023.(XI.06.) TFKVB számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 7289/4 helyrajzi számú, természetben a Vágány utcában található, „kert, gazdasági épület” megnevezésű zártkerti ingatlan rekreációs célú értékesítésére

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága

140/2023.(XI.06.) TFKVB számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, 7289/4 helyrajzi számú, természetben a Vágány utcában található, „kert, gazdasági épület” megnevezésű zártkerti ingatlan rekreációs célú értékesítésére

 

A pályázat tárgya:

 

Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázati úton, rekreációs célra értékesíteni kívánja az 1/1 arányban a tulajdonát képező 7289/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Vágány utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 654 m2 területű, „kert, gazdasági épület” megnevezésű, zártkert ingatlant. /A továbbiakban: Ingatlan/

 

 1. Az ingatlan bemutatása:

 

7289/4 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 654 m² területű, „kert, gazdasági épület” megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlan természetben Budaörsön, Kamaraerdő Ipartelep városrészben, a Vágány utcában helyezkedik el. Környezetében kis gazdasági épületek találhatók.

Az ingatlan a tulajdoni lapon zártkertként van feltüntetve, nincs művelés alól kivonva, továbbra is termőföld. Belterületbe vonás esetén földvédelmi járulékot kell fizetni. Termőföldön lakóházat építeni nem lehet.  Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek – a továbbiakban: Földforgalmi törvény - a rekreációs célú ingatlan szerzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ingatlan Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) ÖKT rendelete (BHÉSZ) alapján ÜH-1/O oldalhatáron álló, hétvégiházas üdülőterület építési övezetben helyezkedik el. Az üdülőterületek övezetébe (Üh) sorolt telkeken lakórendeltetés nem helyezhető el.

Az ingatlanon villamos energia és közüzemi víz van.

 

2. Az ingatlan ára:

A Budaörs, 7289/4 helyrajzi számú ingatlan ára minimum 10.460.000,- Ft, azaz Tízmillió-négyszázhatvanezer forint. Az ingatlan vételárát általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terheli. A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A nyertes pályázónak az ingatlan vételárát egy összegben, legkésőbb az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

 

3. Pályázati feltételek:

Az ingatlan tulajdonjogát rekreációs célra a Földforgalmi törvény  9-10-11. §-ai alapján az az a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg, aki vállalja a Földforgalmi törvény 13. § (1) bekezdésében és az 5. §. 22.a. pontjában foglalt kötelezettségek teljesítését.

-          az egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján egyébként Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          vállalja a pályázati kiírás szerinti feltételeket;

-          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának a pályázat 7. pontjában meghatározott végső határnapjától számított 90 nap.

 

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú letéti számlájára a 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 7289/4 hrsz” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 5. 12.00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs 7289/4 hrsz-ú ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,
 • pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát
 • a pályázó által ajánlott vételár összegét,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy:

-                  a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,

-                                                         elfogadja a 90 napig tartó ajánlati kötöttséget

-                  a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

-                  nyertes pályázat esetén a vételárat az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni.

Pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat:

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
 • az ingatlant megtekintette, azok jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlanok megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlanok birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
 • az ingatlanokra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére, illetve a Földforgalmi törvényre – megismerte,
 • a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy, vagy tagállami állampolgár
 • az egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján egyébként Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,
 • nyertes pályázat esetén vállalja a Földforgalmi törvény 13. § (1) bekezdésében és az 5. § 22.a.) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítését
 • 30 napnál nem régebbi eredeti önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét, valamint a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-      a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-      a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-      a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

-      olyan személy nyújtotta be, aki a Földforgalmi törvény alapján nem szerezheti meg a termőföld tulajdonjogát.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

 

-                  A Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A Nemzeti földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 25. §-a alapján a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján az államot megillető elővásárlási jogot az ott meghatározott módon a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) gyakorolja.

 

-                  A Földforgalmi törvény 9. § határozza meg azoknak a körét, akik nem szerezhetik meg az ingatlan tulajdonjogát, a 10-11. §-ai pedig azoknak a körét, akik megszerezhetik:

 

„9. § (1) Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg:

a) külföldi természetes személy;

b) az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve;

c) az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy.

10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

(2) A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár - a (3) bekezdésben meghatározott személyek kivételével - akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója.

(3a)A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a rekreációs célú földszerzés esetén.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.

11. § (1) A 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát - a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében - az állam, valamint a (2) bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben meghatározott esetekben és feltételekkel.

 

(2) A föld tulajdonjogát

a) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel,

b) jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt korlátozásokkal és időtartamra,

c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás, szociális földprogram és településfejlesztés céljára, továbbá ha a föld helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül, a földnek a természet védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából szerezheti meg.”

 

A Földforgalmi törvény 13. § (1) bekezdése termőföld tulajdonjogának megszerzését további feltételhez köti az alábbiak szerint:

 

„13. § (1) A tulajdonszerzési jogosultság feltétele - ide nem értve a 10. § (3) bekezdésében, a 11. §-ban, és a 17. §-ban foglalt eseteket -, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - más célra nem hasznosítja.”

 

A más célra történő hasznosítás tilalma alóli kivételek a következők:

 

„(3) A föld más célra hasznosítható a következő célokból:

a) talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása;

b) öntözéshez szükséges létesítmény megvalósítása;

c) öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése;

d) tájgazdálkodási célú vízpótló csatorna és víztározó létesítése;

e) védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által jogszabályban, vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok ellátása;

f) mezőgazdasági termeléshez, erdőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épület létesítése;

g) lakóépület létesítése;

h) a föld megközelítését, illetve a föld használatát biztosító út kialakítása;

i)állandó jellegű növényház létesítése.”

 

A rekreációs célú földszerzés fogalmát a törvény 5. §-ának 22.a) pontja az alábbiak szerint határozza meg:

 

22a)rekreációs célú földszerzés: a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld megszerzése abból a célból, hogy a szerző fél a földet a saját, valamint az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait;”

 

Budaörs Város Önkormányzata a legmagasabb ajánlott vételáron Bencze Lajos korábbi bérlő részére a bérleti szerződésben foglaltak alapján elővásárlási jogot biztosít.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134. II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-860).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, TV2040 városi televízió oldalán, illetve az Ingatlan.com internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2023.

 

                                                                      

                                                            Budaörs Város Önkormányzata2023-11-10 08:29

Vissza