gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Adóiroda
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Vezető neve, beosztása

Kisgergelyné Matisz Katalin irodavezető

Telefonszám

+ 36 23 447-925

Faxszám

+ 36 23 447-912

Postai cím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 215. szoba

Elektronikus levélcím

adoiroda@budaors.hu

A szervezeti egység feladatai

Az Adóiroda Budaörs város területén elsőfokú 
adóigazgatási feladatokat lát el.

Ügyfélfogadás


 

 

hétfő

1300-1800

 

kedd

-

 

szerda

800-1200 és 1300-1600

 

csütörtök

-

 

péntek

800-1200

 

Az iroda alá tartozó osztályok

Adóigazgatási Osztály

Vezető neve, beosztása

Tóth Andrea, Osztályvezető

Telefon

+36 23 447-992

Fax

+36 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 207. szoba

Elektronikus levélcím

 

 

Végrehajtási és Ellenőrzési Osztály

Vezető neve, beosztása

Balya Vanda, osztályvezető

Telefon

06 23 447-923

Fax

06 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134.
I. emelet 113. szoba

Az egyes ügyfajtákat az adóiroda munkatársai az alábbi megosztásban intézik

Ügy fajtája

Ügyintéző

Elérhetősége

Helyi adókügyintézése A-Á betű

Helyi iparűzési adó ügyintézése

Bbetű

Sisák Gabriella

II. em. 213.

06-23-447-915

Helyi adók ügyintézéseC-É betűig

Ferencz Katalin

II. em. 214.

06-23-447-919

Helyi adók ügyintézése F-H betűig

Káplár Garai Zsófia

II. em. 205.

06-23-447-971

Helyi adók ügyintézéseI-L betűig

Németh Andrea

II. em. 214.

06-23-447-913

Helyi adók ügyintézése M-Ő betűig

Szabados Marianna

II. em. 213.

06-23-880-448

Helyi adók ügyintézése

P-R betűig 0-9 számmal és „” jellel kezdődő vállalkozások

Dobiné Szathmáry Katalin

II. em. 205.

06-23-447-879

Helyi adók ügyintézése S-Sz betű

Helyi iparűzési adó ügyintézése

T-Ty betű

Hegyesi-Melis Éva

II. em. 206.

06-23-447-914

Helyi adók ügyintézése U-ZS betűig

Fizetési kedvezmények L-Zs betűig

Pinczés Helga

II. em. 206.

06-23-447-872

Gépjárműadó ügyintézés/ Talajterhelési díj

Építményadó/telekadó B,T betűk

Adóigazolás

Fizetési kedvezmények A-K betűig

Somogyi Ida

II. em. 207.

06-23-447-917

Meghatalmazások ügyintézése

Flórián Eszter

II. em. 228.

06-23-447-911

Folyószámla ügyintézés0-9, A-K betűig

Vadászi Éva

II. em. 228.

06-23-880-411

Folyószámla ügyintézés L-Zs betűig

Takács Beáta

II. em. 228.

06-23-447-918

Adóellenőrzés (építmény-, telekadó)

Bernát Mónika

I. em. 113.

06-23-447-920

Adóellenőrzés (helyi iparűzési adó)

Csala Márta

I.em. 112.

06-23-447-897

Adóellenőrzés (helyi iparűzési adó)

Kovács Enikő Ágnes

I.em. 113.

06-23-447-976

Végrehajtás, csődeljárás, felszámolás és végelszámolás0-A-K betűig

Furkó Krisztina

 

II. em. 212.


06-23-447-924

Végrehajtás, csődeljárás, felszámolás- és végelszámolásL-ZS betűig

Kedves-Misik Daniella

 

II. em. 212.

 

06-23-447-949


 

Az államigazgatási hatósági ügyekben az eljárási illeték összege

Az eljárás jogi alapja: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről. (a továbbiakban:Itv.)


A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Ha egy beadványban több kérelmet terjesztenek elő, az eljárási illetéket kérelmenkéntkell megfizetni. Ha a kérelem több határozat, vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés ellen irányul, az illetéket úgy kell fizetni, mintha minden döntés ellen külön-külön kezdeményezték volna az eljárást.

Az illetékfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy elutasítja, az eljárást megszünteti – ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést -. Ha kérelemre ugyanabban az ügyben új eljárás indul, az illetéket ismét meg kell fizetni.

Az illeték mértéke:

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha az Itv.másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért – ha az Itv. másként nem rendelkezik - 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

A végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése:

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni. Az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárási illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.

 

Illetékmentesség:

Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített.

Illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás, az adóigazolás kiállítása, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Az illetékfizetés módja:

Az elsőfokú adóhatóságnál indított eljárás illetékét - a másolat, kivonat illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata, végzése és a végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03470000 számú eljárási illetékbevételi számlája javára kell megfizetni.

Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal, hogy az eljárási illetéket a határozat közlésétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbevételi számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be.

A másolat és kivonat illetéke:

Illetékmentes az adóbevallás másolata.

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.
Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.
A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

2017. évi CL. törvényaz adózás rendjéről szóló

2017. évi CLI. törvényaz adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyfajták részletes leírásait megtekintheti a főmenüben.
Reméljük, hogy tájékoztatásunk az ügyeinek intézésében segítséget nyújt.

 

 


2021-11-22 15:21

Vissza