gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Köztemetés
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda


Az eljárás jogi alapjai:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

 Ügytípus megnevezése:

Köztemetés

Általános információk:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelem nyomtatványon feltüntetettek szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. Halottvizsgálati bizonyítvány

2. Az elhunyt személlyel érvényben lévő tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés (másolat)

3. A tartásra (temettetésre) köteles hozzátartozó jövedelemigazolása az alábbiak szerint (jövedelemigazolásra csak abban az esetben van szükség, ha a köztemetést a tartásra /temettetésre/ köteles hozzátartozó kéri !!)

A jövedelemről

a) havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagátkell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,

c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző háromhónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat.

Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek.

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

Halotti anyakönyvi kivonat

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

I. fokon döntéshozó szerv:

Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testületKapcsolódó dokumentumok:

Vissza