gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda

Az eljárás jogi alapjai:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

  Ügytípus megnevezése:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Általános információk:

I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a)aGyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a Gyvt. 21C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott minden év augusztus és november hóban esedékes pénzbeli támogatásnak,
c) külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (41325 Ft),

       aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvénye képviselő   gondozza, vagy

      ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

      ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át (38475 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg: 28500 Ft) húszszorosát vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét.

II. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett -,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett -

pótlékot folyósít.                                                                     

A pótlék esetenkénti összege tárgyévben gyermekenként 8400 forint. A pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelemnyomtatvány szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

  • az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

  • A gyermek(ek) elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, vagy a gyámhivatal előtt, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról készült megállapodás.
  • Nagykorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
  • A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti ellátások valamelyikében részesül.

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző  

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi FőosztályaKapcsolódó dokumentumok:

Vissza