gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda


Az eljárás jogi alapjai:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ügytípus megnevezése:

Gyermekétkezési térítési díj-kedvezmény

Általános információk:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 27. § alapján

¨   a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túli, további 50%-os étkeztetési díjkedvezményt kell biztosítani,

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,

b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

¨   Amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív kedvezményre és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át (57 000 Ft),

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft),

feltéve, hogy a családnak vagyona nincs a gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelemnyomtatvány tartalma szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

  • az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző háromhónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat,

Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy a rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek.

  • A tizenhatodik életévet betöltött gyermek, nagykorúvá vált gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya az Oktatási Intézmény által kiállított igazolással igazolható,
    • vagyonnyilatkozat.

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

I. fokon döntést hozó szerv:

Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testület

Megjegyzés:

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban is benyújtható.Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza