gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Szociális bérlakás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda

Az eljárás jogi alapjai:
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,

-Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)

Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján meghatározott időre, legfeljebb 2 évre adható bérbe, kivéve felújítási kötelezettséggel történő bérbeadás esetén.

A szociális helyzet alapján történő bérbeadásról, valamint az ilyen jogcímen bérbe adott lakás ismételt bérbeadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

Szociális helyzet alapján lakás bérletére az a nagykorú személy jogosult,

a) aki a kérelem benyújtásának időpontjában – házastársak és élettársak esetében a felek egyike – legalább 5 éve Budaörs Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik, és

b) akinek háztartásában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem a bérlő kijelölését megelőző 6 hónap átlag jövedelme alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát (85 500 Ft), egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét (142 500 Ft) nem haladja meg, és szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § b) pontja alapján vagyona nincs.

c) írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ Család- és gyermekjóléti szolgálattal a Rendelet 40. § (1) bekezdése szerint együttműködik,

d) nem áll fenn a Rendelet 6. §-ban felsorolt kizáró okok egyike sem.

 

A lakás bérbeadására vonatkozó kérelmet a Rendelet 2. sz. függelékét képező nyomtatványon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

Azt a lakásigénylőt, aki a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek megfelel, a Polgármester a névjegyzékbe felveszi és erről a lakásigénylőt határozatban értesíti.

Azt a lakásigénylőt, aki nem felel meg a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételének a Polgármester a névjegyzékbe történő felvételét határozattal elutasítja.

Önkormányzati bérlakás megüresedése esetén a névjegyzékbe felvett kérelmezők közül a bérlőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság jelöli ki.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a bérlő kijelölésnél a jövedelmi, élet- és lakáskörülmények valamint környezettanulmány alapján dönt.Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza