gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Lakásvásárlás, építés, korszerűsítés, bővítés
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda

Az eljárás jogi alapjai:
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2008.(IV.29.) lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IV.29.) rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján a Budaörs Város közigazgatási területén legalább három éve bejelentett lakóhellyel, vagy folyamatosan legalább öt éve bejelentett tartózkodási hellyel, saját megtakarítással rendelkező, rászoruló kérelmezőknek az alábbi lakáscélú helyi támogatások nyújthatók:

1) Lakásépítési támogatás: saját tulajdonú lakás építésének, bővítésének, átalakításának, komfortfokozat növelésének, energiatakarékos felújításának, valamint lakás vásárlásának támogatása

2) Lakás akadálymentesítési támogatás: időskorúak és mozgásukban korlátozott személyek lakás akadálymentesítési támogatása. 

Lakásépítési támogatás

Lakásépítési támogatás igényelhető Budaörs Város közigazgatási területén megvalósuló 

a) a) saját tulajdonában lévő, vagy a támogatás igénybevételével saját tulajdonba kerülő lakás építéséhez (ide értve tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), bővítéséhez, átalakításához, komfortfokozat növeléséhez (a továbbiakban: építkezés)

b) a lakás tulajdonjogának magánszemély általi megszerzéséhez, ha arra vásárlás és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor (a továbbiakban: lakásvásárlás);

c)saját tulajdonban lévő és a tulajdonos által életvitelszerűen lakottlakás energia-megtakarítást eredményező felújításához, különösen utólagos épület-szigeteléshez, fűtéskorszerűsítéshez, nyílászáró cseréjéhez, élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető lakhatási körülmények (gombásodás, hőszigetelés miatti penészesedés, tartószerkezeti problémák) megszüntetésére (a továbbiakban: felújítás);

Lakásvásárlás és építés esetén, a telekárat nem tartalmazó vételár és építési költség a 30 millió forintot nem haladhatja meg.

A támogatásra való jogosultság az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg:

a) lakásépítés vagy vásárlási szándék esetén a kérelem benyújtásakor, valamint a kérelem benyújtását megelőző öt évben kérelmező és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs tulajdonában, haszonélvezetében nincs, és nem is volt másik beköltözhető lakás, kivéve, ha a lakás elidegenítése házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági, bírósági határozat alapján történt, valamint a lakásépítési támogatást igénylő és családja a 4. § (1) bekezdés 12.) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik;

b) pénzintézeti hitel nélküli készpénz megtakarítása eléri

ba) az építkezés költségeinek, lakás vételárának a 10 %-át,

bb) a felújítás költségeinek a 20 %-át;

c) kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a kérelem benyújtásakor irányadó öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének mértékét, de nem haladja meg annak négyszeresét (114 000 Ft), egyedülálló személy esetén annak ötszörösét (142 500 Ft);

d) a kérelem alapjául szolgáló lakás a 4. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel;

e) a kérelmező nyilatkozatban hozzájárul, hogy a ki nem egyenlített kölcsön fedezetére, az ingatlanra a hitelösszeg erejéig Budaörs Város Önkormányzata jelzálogjogát a földhivatal ingatlan nyilvántartásába bejegyeztesse.

f) amennyiben a támogatással érintett ingatlan nem tehermentes (jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom vagy haszonélvezeti jog van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba), a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtotta a jelzálogjog jogosultjának igazolását, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat jelzálogjoga az őt követő ranghelyre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet;

g) a kérelmező lakásvásárlás esetén a tényleges megvásárlást bizonyító okiratot benyújtotta;

h) a kérelmező felújítás esetén a beruházás megkezdése előtt nyújtotta be kérelmét.

A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, melynek összege a vételár, vagy a kérelemhez mellékelt árajánlaton szereplő kivitelezési költség összege, de legfeljebb

a) lakásvásárlás és lakásépítés esetén 1000 000 Ft, fiatal házasok illetve gyermeküket egyedül nevelők esetén 1500 000 Ft;

b) építkezés (lakásbővítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés, átalakítás, valamint a lakás komfortfokozatának növelése) esetén 800 000 Ft;

               c) felújítás esetén 500 000 Ft.

Lakás akadálymentesítési támogatás

Lakás akadálymentesítési támogatás (továbbiakban: akadálymentesítési támogatás) Budaörs Város közigazgatási területén fekvő lakás használatának megkönnyítését eredményező átalakításához nyújtott vissza nem térítendő hozzájárulás, melynek célja a kérelmező lakáson belüli akadálymentes közlekedése, önellátási képességének megőrzése.

A lakás akadálymentesítése magában foglalja pl. kapaszkodók kialakítását, villanykapcsolók áthelyezését és érintésvédelmi szabályoknak való kialakítását, a közlekedési útvonalba eső akadályok (küszöb, törött padlólap stb.) eltávolítását, fűtési rendszer korszerűsítését, vizes helyiségek csúszásmentesítését, fürdőkád zuhanyfülkére cserélését, ajtócserét.

Az akadálymentesítési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a 65. életévét betöltött mozgásában korlátozott személy lakásának akadálymentesítésére igényelhető. A támogatást az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője igényelheti.

Az akadálymentesítési támogatás egy lakástulajdonra egy kérelmezőnek csak egy alkalommal adható.

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg:

a) a kérelmező az akadálymentesítési munkákról részletes, kivitelezői költségvetést nyújt be;

b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor irányadó öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft), egyedülálló személy esetén annak ötszörösét (142 500 Ft);

c) a kérelmező a kérelem alapjául szolgáló lakásban életvitelszerűen tartózkodik.

Az adható akadálymentesítési támogatás összege legfeljebb 400 000 Ft.

 

 A támogatások megállapításához szükséges nyilatkozatok és igazolások:

  • az igénylő és családtagjai – a kérelem benyújtását megelőző három havi – jövedelemigazolása (munkabér, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.), munkanélküli személy esetében: a Foglalkoztatási Osztály igazolása a megállapított álláskeresési ellátásról, vállalkozó esetében: NAV igazolás és tárgyévben elért jövedelemről – havi bontásban – nyilatkozat;
  • az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozata;
  • az igénylő és házastársa / élettársa munkáltatójának nyilatkozata (ideértve az elutasítást is) az általa biztosított kölcsön összegéről, a törlesztés idejéről;
  • 16. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása;
  • amennyiben a támogatással érintett ingatlan nem tehermentes (jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom vagy haszonélvezeti jog van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba), a jelzálogjog jogosultjának igazolását, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat jelzálogjoga az őt követő ranghelyre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet (lakásépítési támogatás esetén)

Továbbá:
Építés esetén: - építési engedély,
Felújítás, korszerűsítés, lakás akadálymentesítése esetén: - költségvetés,
Más személy tulajdonában álló lakás vásárlása, cseréje esetén: - adásvételi szerződés.
Lakáscélú támogatások iránti kérelmet Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájához lehet benyújtani.Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza