gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Kedvezményes üdülés
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Illetékes szerv: Szociális és Egészségügyi Iroda

Az eljárás jogi alapja:
- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ügytípus megnevezése:

Kedvezményes üdülés

Általános információk:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 37. § alapján kedvezményes üdülést biztosít háromévente annak az igénylőnek, aki

a) saját jogú nyugellátásban (62. életévét, illetőleg a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte)

b) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban (52. életévét betöltötte)
részesül, és

c) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000,- Ft), egyedül élő esetén az ötszörösét (142 500,- Ft).

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális és Egészségügyi Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem nyomtatványban feltüntetettek szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

    a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme,

    b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,

    c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző háromhónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat.

Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy e rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek.

A jövedelmet saját jogú nyugellátás, hozzátartozói ellátás, rokkantsági ellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása esetén a havi igazolószelvény, bankszámlakivonat. A kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveendő személyek nyugdíj-törzsszámot és a nyugdíjas nevét tartalmazó ellátás összesítőt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

I. fokon döntést hozó szerv:

Szociális és Egészségügyi Bizottság

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testület

Megjegyzés:

Beadási határidő: tárgyév február 28.Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza