gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
A helyi iparűzési adó változásai 2021.01.01-től
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érinti a helyi iparűzési adó szabályait.

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat, javításokat és önellenőrzéseket. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek fellelhetőek.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést és az adóelőleg fizetési kötelezettséget is az önkormányzat számlájára kell változatlanul teljesíteni.(11784009-15390053-03540000)

Az állami adó- és vámhatóság továbbra is naponta, elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó állami adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklet 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.

Az adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál ezáltal teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet megtenni. 

Megszűnik az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség. Az adóéven belül 180 napot meghaladóan végzett építőipari tevékenység továbbra is állandó jellegű iparűzési telephelyet keletkeztet az adott településen.

Htv. 42/D. § (1) Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.


(2) Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást - az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.


(3) A  számszaki  hibát,  ellentmondást  nem  tartalmazó  vagy  a  (2)  bekezdés  szerint  javított  adóbevallást  az   önkormányzati   adóhatóságnál   határidőben   teljesítettnek   kell   tekinteni,  feltéve,   hogy  azt  az  állami adóhatósághoz határidőben benyújtották
(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

 

 

 


2020-12-29 09:24

Vissza