Zenés, táncos rendezvény tartásaÜgytípus megnevezése

Zenés, táncos rendezvény tartása

 

Az ügy leírása:

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III. 8.) szóló Korm. rendelet alkalmazásában:

 

építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

 

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

 

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.

A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

 

 

A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

 

A tevékenységet kizárólag jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

 

 A jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat, valamint a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról gondoskodik.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

A tevékenység megszüntetését a nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda, Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén tartandó rendezvény

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet az 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • biztonsági terv-tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály alapján szükséges)
 • aláírási címpéldány
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.) 
 • haszonélvező hozzájárulása
 • közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
 • közterületen tartandó rendezvény esetén közterület-hozzájárulási engedély beszerzése szükséges
 • igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az érintett ingatlan tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Elektronikus úton

Elektronikus ügyintézés:

 • Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (Iformok) ELÉRHETŐSÉGE:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

 

 

TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához:

https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44147

 

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal