Pályázat a Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói posztjára

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói munkakörének ellátására. Pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház

igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

 

Munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A munkavégzés helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

Betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Budaörs Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (költségvetési szerv) vezetése.

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az intézmény szakszerű és törvényes szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi.

Feladata a közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézményhez tartozó Nyugdíjas Ház és a Lakótelepi Közösségi Ház szakmai működésének koordinálása, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat. Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság, helyismeret.

 

Javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

 

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony öt év határozott időtartamra jön létre, 2022. január 1. napjától - 2026. december 31. napjáig.

 

Pályázathoz csatolandó iratok:

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8. péntek (postai bélyegző dátum)

 

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pályázat” megjelöléssel Budaörs Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címre és elektronikus úton Zsák András osztályvezető részére a kabinet@budaors.hu  e-mail címre. Hiánypótlásra nincsen lehetőség.

 

Pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázót a pályázat benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott szakmai bizottság hallgatja meg. Ezt követően a pályázatokat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési és Sport Bizottsága is véleményezi.

A pályázatok elbírálásáról és a munkaviszony létesítéséről Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve a soron következő Testületi ülésen.

 

Pályázati felhívás közzétételének helye: Budaörs Város Önkormányzat honlapja: www.budaors.hu továbbá a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház honlapja: www.jmmh.hu

 

Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Közművelődési és Sport osztályának vezetője Zsák András: telefon:23 /447-803, e-mail cím:  zsak.andras@budaors.hu

 

Kelt: Budaörs, 2021. szeptember 8.