Pályázati felhívás Patkó utcai üzlethelyiség bérbeadására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 1036/9/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 9. szám alatti ingatlan földszintjén található, „üzlethelyiség” megnevezésű, 84 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

203/2022.(XII.07.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

 

a Budaörs, 1036/9/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 9. szám alatti ingatlan földszintjén található, „üzlethelyiség” megnevezésű, 84 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata határozott 5 éves időtartamra bérbeadás útján hasznosítani kívánja a tulajdonát képező Budaörs, Patkó utca 9. szám alatti 1036/9/A/100 helyrajzi számú, 84 m2 alapterületű üzlethelyiséget.

A lejárati határidőt megelőző 6 hónappal a felek felülvizsgálják a bérlet feltételeit, különös tekintettel a bérleti díj összegére, és megegyezés esetén további 5 évre meghosszabbításra kerülhet a bérleti szerződés. 

 

Az ingatlan bemutatása:

A 1036/9/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 9. földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 84 m2 területű, „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan 1/1 arányban Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában áll.

A helyiséget magába foglaló 10 emeletes panel épület Budaörs belterületén, a lakótelep városrészben található. Az 1 sz. főútvonal az épület közelében van. Az úttest az épület előtt szilárd aszfalt burkolatú, járda kiépített, a környezet parkosított. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos, távfűtő és gázvezeték van. A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz) 500 m-en belül található. Személygépkocsival parkolni kiépített parkolóban, ill. a környező utcákban lehet.

Az üzlethelyiség - melyben korábban könyvesbolt működött - a lakóház földszintjén található, bejárata a keleti oldalon van, a portálok kelet és észak felé tájoltak, benapozottak. A portálok kiugranak a pillérek síkjából, felettük pala fedésű ferde tető van. A helyiség bejárata és portálja acél keretes, hőszigetelt üvegezésű. Az albetét helyiségeinek belmagassága az álmennyezet alatt 2,70 m.

A helyiség távhő fűtéssel, vízzel, elektromos árammal (mely bővíthető) rendelkezik. A helyiség fűtése saját hőcserélővel csatlakozik a távhő rendszerhez, fűtésre a rendszerhez csatlakozó melegvizes radiátorok szolgálnak, hőmennyiségmérővel rendelkezik.  A helyiség külön vízórával nem rendelkezik. A helyiséghez tartozó villanyóra a társasház külön helyiségében van. A padlón, az álmennyezeten és a falakon invazív vizsgálatok miatt több helyen folytonossági hiány látszik. A felületképzések gyenge, szennyezett, állapotban vannak.

 

A helyiség jelenlegi állapotában teljes felújításra szorul. A helyiséget Bérbeadó engedélyével a Bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

 

A helyiség megtekinthető:

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal munkatársa jelenlétében, a 06-23-447-4865-ös telefonszámon történt előre egyeztetett időpontban.

 

A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott 5 éves időtartamra szól.

A lejárati határidőt megelőző 6 hónappal a felek felülvizsgálják a bérlet feltételeit, különös tekintettel a bérleti díj összegére, és megegyezés esetén további 5 évre meghosszabbításra kerülhet a bérleti szerződés. 

 

A bérleti díj:

A havi bérleti díj minimális mértéke: 199.800 Ft+ÁFA/hó

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2024. január 1. napjától.

A havi bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni.

 

Folytatható tevékenység:

A helyiségben csak olyan tevékenység folytatható, amely az ott lakók nyugalmát nem zavarja. A Bérlő által pályázatában megjelölt tevékenységhez a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat a Bérlő saját költségén köteles beszerezni. Engedélyköteles tevékenységet csak végleges engedély birtokában lehet megkezdeni.

 

A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele Bérlő kötelessége és költsége.

Bérlőt az engedéllyel elvégzett értéknövelő beruházások elismert költségei tekintetében bérbeszámítási jog illeti meg, úgy, hogy Bérlő a bérleti díj ötven százalékának megfelelő összeget fizet mindaddig, amíg költségei beszámításra nem kerülnek. A bérleti jogviszony megszűnésekor az engedélyezett értéknövelő munkák elismert költségeinek bérleti díjba még be nem számított részét Bérbeadó megtéríti Bérlő részére.

 

Bérlő az üzlethelyiséget annak rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéig csak a felújítás elvégzése céljából és csak az ahhoz szükséges mértékben használhatja.

 

Bérlőt bérletfizetési kötelezettség az üzlethelyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időpontjától terheli, de legkésőbb a bérleti szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 12 hónap elteltét követő naptól kezdődően.

 

A működéshez estelegesen szükséges hatósági, szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése Bérlő feladata és költsége. Bérlő felelősséget vállal az elvégezett munkák szakszerűségéért a hatályos jogszabályoknak és a magyar szabványoknak megfelelően.

 

Karbantartás, állagmegóvás:

A Bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni.

 

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem tarthat igényt a karbantartási, állagmegóvási költségek megtérítésére, azonban az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat, az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, köteles azonban a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni a Bérbeadó részére.

 

Közüzemi díjak:

Bérlő köteles a közüzemi órákat a saját nevére íratni, és a közüzemi költségeket határidőben megfizetni.

 

 Szerződéses óvadék (Kaució):

A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

Elővásárlási jog, előbérleti jog:

A Bérbeadó nem biztosít elővásárlási jogot, sem előbérleti jogot a Bérlő részére.

A Bérlő a bérleti szerződésből fakadó jogait nem ruházhatja át, a helyiséget nem adhatja albérletbe, vagy más jogcímen használatba, gazdasági társaságba nem viheti be.

 

Felmondási idő:

Rendes felmondás sem Bérlőt, sem Bérbeadót nem illeti meg. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a szerződéses kötelezettségek súlyos megszegése esetén Bérbeadó azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhet. A Bérlőnek vállalnia kell, hogy felmondási idő végére kiüríti és elhagyja az ingatlant, illetve azt, hogy kiköltözési kötelezettségét a bérleti szerződés hatályba lépési feltételeként közokiratba foglalja.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 100.000 Ft, azaz Százezer forint összegű pályázati óvadékot megfizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

Rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettség:

-        A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a bérleti szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül elvégzi a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét, és a működéséhez szükséges engedélyeket beszerzi, eljárásokat lefolytatja.

 

A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 nap.

 

A pályázati óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009 - 15390053 – 06530000 számú letéti számlájára a 100.000 Ft, azaz Százezer forint összegű pályázati óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Pályázati óvadék - Patkó u. 9. 1036/9/A/100 hrsz. bérlet” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza a pályázati óvadék:

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett pályázati óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén az elbírálást követő 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető. A nyertes pályázó számára a pályázati óvadék a szerződéses óvadékba (kaució) beszámításba kerül.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2023. február 10. (péntek) 12:00 óra

 

 

 

A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Patkó u. 9. 1036/9/A/100 hrsz. bérlet”

 

A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        igazolás a pályázati óvadék befizetéséről

-        a pályázó által folytatni kívánt tevékenység/ek megjelölése és bemutatása

-        a pályázónak a helyiség hasznosítására, kialakítására vonatkozó koncepciója, amely lehetőség szerint alaprajzi berendezési tervet, látványtervet is tartalmazzon

-        megvalósíthatósági tanulmány, mely a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának tervezett kialakítását és annak tervezői költségbecsléssel vagy kivitelezői árajánlattal alátámasztott tételes költségeit tartalmazza

-        üzleti tervet a szerződés teljes időtartamára

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat

 

A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó a pályázati óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, Kiíró a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Kiíróhoz beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat értékeli, az értékelés szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

A benyújtott pályázatokat Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

Az Önkormányzat a pályázat nyertesével köt bérleti szerződést. A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

 

 Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat.

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek, különös tekintettel arra, ha a pályázó által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység előreláthatóan a társasház lakóinak zavarásával járna.

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az Önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

Egyéb információk:

Budaörs Város Önkormányzata a tárgyi helyiséggel szomszédos, Patkó utca 9. szám alatti 1036/9/A/101 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű, 83 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan hasznosításra is pályázatot írt ki.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-865).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu) Gyorslinkek/Pályázat link alatt, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV 2040 városi televízióban, valamint az ingatlan.com internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2023. január

 

Budaörs Város Önkormányzata