gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Pályázat budaörsi civil szervezetek támogatására

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2020. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 25 millió forint, egy pályázó legfeljebb 1 millió forintot igényelhet. A pályázat 2020. március 27-éig nyújtható be.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörsi civil szervezetek 2020. évi támogatására

 

Meghirdetés dátuma: 2020. február 27.

Pályázat benyújtási időszak: 2020. február 27 - 2020. március 27.

 

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2020. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.

A pályázati felhívás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvénnyel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetében valamint a 37/2011.(III.22.) Korm. rendletben foglaltakkal összhangban kerül kiírásra.

 

 1. Pályázat célja:

A városban működő civil szervezetek által az alapcél szerint megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, szabadidős és közösségépítő programok, kulturális, művészeti, sport, ifjúsági rendezvények támogatása. A civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Kizárólag az alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan az éves - a szakmai feladatok ellátásához szükséges - működési költségeinek támogatása.

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000 Ft, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében a „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.

 

3. Pályázat benyújtására jogosultak:

Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2019. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek.  Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.

 

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • magánszemélyek
 • gazdasági társaságok,
 • biztosító egyesületek
 • szakszervezetek
 • pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek
 • közalapítványok
 • egyházak
 • civil társaságok, társulások és szövetkezetek
 • nem budaörsi székhelyű szervezetek - kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el.

 

5. Pályázatból kizárt azon civil szervezet (érvénytelenségi okok):

 • amely 2019 évi azonos célú önkormányzati támogatásával a támogatási szerződésben foglaltakat megszegve nem számolt el.
 • amelynek lejárt köztartozása van illetve felszámolási eljárás, törlés alatt áll
 • amely, a megelőző lezárt évben a TAO tv. alapján 3.000.000 Ft feletti támogatásban részesült
 • amelyet 2019.12.01-ig nem vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés)
 • amely az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősül.
 • amely nem minősül átlátható szervezetnek
 • amely nem szerepel az Országos Bíróság Hivatal által vezetett országos névjegyzék nyilvántartásában.
 • amelynek nincs www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes (mérleget és eredmény kimutatást magába foglaló) a pályázó adatait tartalmazó, aláírt és scannelt vagy az OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/ elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.
 • amely a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát.
 • amely a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat
 • amely nem budaörsi bejegyzett székhelyű.  Kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak e.
 • amely nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát.

 

6. Támogatás és saját forrás mértéke:

Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás: 1.000.000 Ft.

Ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum: 100.000 Ft

Kiíró a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás alsó határa: 50.000 Ft.

A pályázat benyújtásához Pályázónak legalább 20% önrészt/ saját forrást szükséges vállalni!

A saját forrást a pályázónak igazolnia szükséges nyilatkozat formájában és az elszámolásban is be kell mutatnia.

 

7. Támogatási időszak és a támogatás formája

A pályázat 2020. március 1. és 2021. február 15. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást.  

A pályázni és támogatást kapni csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet.

 

8. Támogatható/ nem támogatható tevékenységek, költségségek és kiadások:

- Működési költségek: iroda - terembérlet, szakértői díjak, banki költségek, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, tagdíjak, nevezési díjak, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.

-  Rendezvények, programok, tevékenységekhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, kis értékű tárgyi eszközök (100.000 Ft alatt) beszerzése, szállás- , - utazási- költségek, tábor, kirándulás,

- étkezési/ vendéglátási költség az összes támogatás max.10%-ának mértékéig- kivéve, ha kifejezetten vendéglátásra vonatkozik a pályázat.

 

Nem támogatható kiadások:

- visszaigényelhető előzetesen felszámított Áfa.

- nem a szervezet nevén lévő mobiltelefon - kártya feltöltése,

- külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok – kivéve: oktatási intézmények diákjai részére tanulmányút.

- a szervezet tevékenységi körében nem szereplő pályázati programok.

- dohányárú és alkohol, adók, jogkövetkezmények (bírságok, büntetések)

- személyi jellegű kifizetés: szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíj, jutalom,

 

 

9. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokon lehet benyújtani.

A pályázatot és annak mellékleteinek 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára.

Pályázati űrlapok letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.budaors.hu

A pályázathoz, kötelező mellékletként csatolni szükséges az alábbi – pályázati útmutatóban részletezett- dokumentumokat:

1. Szervezet tevékenységének rövid leírását

2.  Pályázat tárgyát képező tevékenység / program (programok) részletes leírását.

3.  Kitöltött pályázati űrlapokat (1-2-3-4.sz. melléklet)

4.  Igazolás az utolsó üzleti évről szóló beszámoló bírósági letétbe helyezéséről - amennyiben az OBH nyilvántartásában nem látható ez.

5.  Nyilatkozatok (átláthatósági, közpénz, összeférhetetlenség,)

6.  Szervezet alapszabályát/ alapító okiratát

7.  Közgyűlésének / taggyűlésének jegyzőkönyv-másolata

 

10. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 5 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 3 napig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a pályázat formai okok miatt kizárásra kerülhet.

 

11. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának végső határideje: 2020. április 29.

Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.

A döntéshozó a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a támogatást illetve dönthet úgy, hogy nem támogatja a pályázatot.

A Bizottság az elbírálás során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

-  program részletes bemutatása,

-  városi lakosság érdekeinek szolgálata

-  város kulturális/ társadalmi életének tovább gazdagítása, színesítése

- széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi csoportok, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása, bekapcsolása

- huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális/ társadalmi értéket hoznak létre

- rendezvény újszerű, innovatív megközelítése/megvalósítása

- együttműködés más civil szervezettek,

-  egyéb pályázati források igénybevétele, benyújtott NEA pályázat

-  költségtakarékos és hatékony tervezés

- önrész mértéke  

- környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi, előtérbe helyezi

 

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (e-mailen) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján - www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 

12. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2021. február 28-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a civil szervezet nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani. Támogatott saját hatáskörben egy-egy pályázati célhoz rendelt támogatás 10%-át a támogatott programok között átcsoportosíthatja, melyet beszámolójában indokolni szükséges.

Támogatási szerződés módosítására év közben egyszer, kizárólag indokolt és kivételes esetben Támogatott előzetes írásbeli kérelmére és Támogató írásbeli engedélye esetén van lehetőség.

 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati útmutató és a Pályázati adatlapok, melyek letölthetők a www.budaors.hu oldalról illetve igényelhetők a fenti elérhetőségek egyikén.

 

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázatot és mellékleteinek 1 példányát írásban papíralapon, zárt borítékban kell beküldeni.

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2020. MÁRCIUS 27.

A pályázatot kitöltve a következő címre kell küldeni/ leadni:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Kabinet 

2040 Budaörs, Szabadság út 134.;

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati felhívás
Pályázati adatlapok
Közpénz nyilatkozat
Közpénz közzétételi kérelem