gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Zenés, táncos rendezvény tartása
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Zenés, táncos rendezvény tartása

 

Az ügy leírása:

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III. 8.) szóló Korm. rendelet alkalmazásában:

 

építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

 

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

 

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.

A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

 

 

A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

 

A tevékenységet kizárólag jogerős engedély birtokában lehet megkezdeni. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

 

 A jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat, valamint a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról gondoskodik.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzétesz. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.

A tevékenység megszüntetését a nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda, Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén tartandó rendezvény

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet az 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • biztonsági terv-tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály alapján szükséges)
 • aláírási címpéldány
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.) 
 • haszonélvező hozzájárulása
 • közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
 • közterületen tartandó rendezvény esetén közterület-hozzájárulási engedély beszerzése szükséges
 • igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
 • igazolás az illeték megfizetéséről

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az érintett ingatlan tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Elektronikus úton

Elektronikus ügyintézés:

 • Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (Iformok) ELÉRHETŐSÉGE:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

 

 

TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához:

https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44147

 

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:

20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalVissza